کد خبر: ۵۵۳۵۶۵۴
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰

اين ماجرا براي تقريبا بيست يا بيست و دو سال قبل است، بدون كمترين دخل و تصرفي در واقعيت.

روایتی واقعی از علی دایی که تاکنون نشنیده‌اید
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،وحید سعیدی ، نویسنده جوان اما با سابقه مطبوعات سینمایی برای یادداشت عیدانه خود در هفته نامه همشهری جوان ، خاطره ای از کودکی اش نوشته ، درباره علی دایی . درباره روزی که علی دایی با تمام خستگی اش به ملاقات او رفته بود.

1. داشتم يكي يكي اسم مهمان ها را روي كارت هاي دعوت مي نوشتم، آخه نوشتن  اسم مهمان ها روي كارت دعوت مولودي تولد امير المومنين (ع)، جز وظيفه هاي من شده بود، يك ليست بلند بالا جلوم مي گذاشتند و من هم يكي يكي اسم مهمان ها رو  داخل كارت و روي پاكت مي نوشتم. آن وسط ها هم يكي دو تا از كساني را كه دوست داشتم دعوت كنم ، اما اسمشون تو ليست نبود هم لايي در مي كردم و برايشان كارت دعوت مي نوشتم.

2.تازه پام به تمرين هاي پرسپوليس باز شده بود، هفته اي يكي دو بار كه درس هايم سبك تر بود ، فر ميخوردم طرف زمين تمرين باشگاه و مي رفتم دوساعت حال ميكردم و برمي گشتم . فرداي همان روزيكه كار نوشتن كارت ها ي مراسم مولودي را انجام داده بودم ، دو سه تا از كارت ها را پيچاندم و روي پاكت هر كدامشان اسم دو سه تا از بازيكن هاي كه «فن» شان بودم را نوشتم. يك كارت به نام «علي دايي» ، يكي ديگه به نام «رضا شاهرودي» و آخري هم به نام « مجتبي محرمي». كارت ها را زدم زير كاپشنم ، رفتم سر تمرين.

3. كارت ها وضعيت ناجوري پيدا كرده بودند، پاكتشان عرق كرده بود و يك مقداري هم تا شده بودند و كلا سر وشكل درست و حسابي نداشتند. وقتي از توي جيب داخل كاپشنم درشان آوردم و چشمم به ريخت و قيافه شان افتاد، اعتماد به نفسم را از دست دادم. بيخال اين شدم كه اصلا جلو بروم ، همينطوري كنار در وردوي ايستادم و آنهايي كه مد نظرم بود كه دعوتشان كنم از جلويم رد شدند و رفتند و سوار ماشين هايشان شدند. تقريبا همه بازيكن ها رفته بودند و دم در ورزشگاه خلوت شده بود و من هم دپرس به جاي اينكه راهم را بكشم و بروم كپ كرده بودم همان جا ايستاده بودم. در همين حال و هوا بودم كه يكهو ديدم علي دايي از در باشگاه آمد بيرون چشم تو چشم شديم ، سلام كردم و جواب سلامم را داد و رفت طرف ماشينش ، هيچكس دوربرش نبود، نه براي عكس نه براي امضا. تنهاي تنهاي تنها. در ماشين را باز كرد و سوار شد . استارت زد، يك هو تا صداي روشن شدن ماشين را شنيدم، به خودم آمدم و رفتم طرفش. دلم را به دريا زده بودم. نزديك ماشين شدم، زدم به شيشه ، شيشه پنجره را داد پايين ، پاكت عرق كرده و از سر و شكل افتاده را بيرون آوردم، فكر كرد ميخواهم امضا بگيرم، كارت را از من گرفت كه پشتش را امضاء كند، به پته پته افتادم، قلبم تند تند مي زد ، صدام بالا نمي امد و بريده بريده ماجرا را گفتم.

4. روي كارت نوشت وحيد سعيدي و گذاشت جلوي داشبورتش، باهام خداحافظي كرد و همين كه مي خواست پايش را روي گاز فشار دهد، گفتم :« علي آقا تو رو خدا بيايي ها». پايش را رو گاز نگذاشته برداشت و خودكار رااز روي داشبورت برداشت و گفت كف دستت را بيار جلو ، بعد شماره منزلش را كف دستم نوشت و گفت : «يه زنگ بزن يادآوري كن.»

5. انگار دنيا تو كف دستم بود، داشتم پرواز ميكردم، نمي دانستم از خوشحالي چقدر پياده رفتم، اما همينكه به خودم آمدم، ديدم واي چقدر دير شده ، هر طوري بود رسيدم خانه همه منتظر بودند كه برسم و حسابي از خجاتم در بيايند. تا رسيدم همين كه مي خواستند بپرسند كه تا حالا كدوم گوري بودي و پشت بندش چك رو حواله صورتم كنند با بغض گفتم :« رفته بودم علي دايي رو دعوت كنم بياد مولوي جمعه شب، بخدا راست ميگم. گفت ميام.» بعد كف دستم رو گرفتم طرف داداشم و گفتم اينم شماره تلفنش زنگ بزن بپرس.

6. هر دو تا داداشام ، مامانم و بابام مات و مبهوت به من نگاه ميكردند و شماره نوشته شده كف دستم.  حتمن در آ لحظه با خودشان مي گفتند اين بچه چي ميگه خل شده. داداشم گفت :«چرا حرف مفت ميزني بگو تا حالا كدوم گوري بودي»، گفتم:« به خدا رفته بودم علي دايي رو دعوت كنم، اگر جمعه نيومد هر چقدر خواستين منو بزنيد.»

7.همه جا جار زدم زدم كه جمعه علي دايي مي آيد خانه ما براي مولودي، همه مسخره ام مي كردند و وقتي ماجرا را تعريف مي كردم فكر مي كردند دارم خالي مي بندم.

8. جمعه شد، ساعت سه بعد از ظهر پرسپوليس با ذوب آهن بازي داشت، آن بازي دو ، دو شد و هر دو گل پرسپوليس هم علي دايي زد، وقتي گل مي زد به مامانم نشانش مي دادم و مي گفتم اين قرار بياد خانه مان. بعد از هر گلي كه اين را به مامانم مي گفتم داداشم مي گفت :«تو نمي خواي دست برداري از اين مسخره بازيت. اين الان بازي داره، چطوري ساعت هفت ميخواد بياد اينجا.» همين را كه گفت ته دلم خالي شد.

9. بازي ساعت 5 تمام شد با خودم محاسبه كردم اگر از استاديوم تا خيابان ظفر كه خانه سابق علي دايي آنجا بود يكساعت هم طول بكشد و يكساعت هم به دوش گرفتن و تعويض لباس بگذرد ، طرف هاي ساعت هفت اگر جايي نرود ، خانه است. از ساعت شش و نيم مهمان ها يكي يكي آمدند، دل من مثل سير و سركه مي جوشيد، قيافه بچه محل ها و خانواده ام جلوي چشم بود كه اگر نييايد، چقدر مسخره ام مي كنند و از اين به بعد بايد لقب « وحيد خالي بند» را با خودم يدك بكشم. ده دقيقه به هفت چند تا پنج زاري برداشتم و رفتم دم تلفن عمومي كه زنگ بزنم به علي دايي جهت ياد آوري.

10.بوق ششم ، هفت خورد كه يكي گوشي را برداشت، نفس نفس مي زد، همين كه گفت الو بفرماييد، فهميدم ، خودشه، گفتم من وحيد سعيدي هستم و ماجرا را تعريف كردم، گوش داد و گفت:« من اون روز حواسم نبود كه مراسم شما جمعه است و قول دادم ، وگرنه قول نمي دادم، الان هم كه مي بيني تازه اومدم و خسته ام.» بغضم داشت مي تركيد. گفتم :« اگر نيايي همه محله مسخره ام مي كنن و از داداشم هم به خاطر اينكه فكر ميكنه بهشون دورغ گفتم كتك مي خورم. گفتم آبروم ميره ، بچه ها بعد از اين بهم ميگن وحيد خالي بند. »چند لحظه اي مكث كرد و گفت:«من كارت دعوت را گم كردم، خونتون كجا بود؟» گفتم:«فرمانيه.» گفت: «از خونه ما يك ربع بيست دقيقه راهه ، من نيم ساعت ديگه اونجام.» گوشي رو قطع كردم ، رفتم روي پله دم در حياط نشستم، صداي مداح از خانه مي آمد و جمعيت كيپ تا كيپ نشسته بودند و ديگر داشتند توي راه پله ها هم مي نشستند. اما من جلوي در منتظر بودم چشمم به خيابان بود. هنوز از تمام شدن مكالمه ام با علي دايي نيم ساعت نگذشته بود كه ديدم يك ماشين قرمز رنگ روبه روي خانه مان توقف كرد. سرم را بالا كردم . علي دايي از ماشين پياده شد. جلو امد بغلم كرد و دولا شد و در گوشم گفت :« ديگه هيچكس بهت نمي گه وحيد خالي بند.»

تكمله  : اين ماجرا براي تقريبا بيست يا بيست و دو سال قبل است، بدون كمترين دخل و تصرفي در واقعيت.  قصه واقعي بزرگ مردي كه به خاطر قولش نگذاشت يك پسر بچه چهارده ، پانزده ساله لقبي را كه شايسته اش نبود را سال ها يدك بكشد. شايد او به خاطر همه اين كارهايش پيش خدا اينقدر محبوب است. مردي كه وراي همه داد وبيدادها و زبان تند و تيزش قلبي از طلا دارد.

منبع:همشهری جوان

انتهای پیام/
دیجیکالا پایین خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
انتشار یافته: ۱۲۷
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
سلام
من یه استقلالیم ولی همیشه به وجود اقای دایی افتخار می کنم امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشند ایشون شناسنامه فوتبال ایران هستند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
لایییییییییک طلای..................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود به شرفش که به بلا دیده ها هم کمک کرده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
با تمام استقلالی بودنم

خیلی دوستون دارم اقایون دایی . عابدزاده . کریمی و همه ستارگان ایران .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
یه پرسپولیسی الاصله دیگه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
یه روز ازش اسطوره میسازیم یه روز واسس جک میسازیم ماها زیاد نرمال نیستیم
دمت گرم آقاعلی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
ییاشاسین علی دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
آقای دایی از بهترین های ورزش ماست و همه مردم دوستش دارن چه اونایی که اهل فوتبال هستن چه اونایی که نیستن. همیشه با اخلاق بوده و عاشق اهل بیت و همیشه انتقادهای سازنده از دنیای فوتبال داشته. باعث افتخاره ورزش ماست و آرزوی سلامتی برای ایشان داریم. کاش بقیه فوتبالیست ها هم از ایشون یه کم یاد بگیرن. دوستان گلم بیایید بجای جک ساختن برای اسطوره هایی مثل علی دایی یه کم از مرام و معرفت این پهلوانا صحبت کنیم. یه کم غیرت داشته باشین نذارید کسی به اسطوره های اخلاقی و ورزشی مملکتتون جک بسازه و خودتون هم باعث نشر این گونه اراجیف نشین. از همین لحظه شروع کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اشک تو چشمام حلقه زد از این دست داستان ها از علی دایی زیاد شنیدیم مردی که برای جایگاه امروزش به غیر از خدا دست به دامن کسی دیگه ای نشده همیشه باعث افتخار بوده و هست سلامت باشی و سالم مرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
عالی بود.........
ذوق کردم یهویی....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
باسلام من یه استقلالی هستم ولی ازطرف دارای علی دایی هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
باسلام من یه استقلالی هستم ولی ازطرف دارای علی دایی هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
موفق و پیروز باشید .آقای با معرفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
پهلوان واقعی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
به قول راوی ماجرا مربوط به 20 سال قبله ایشالا اخلاق پهلوانانه علی دایی بعد از 20 سال هنوز اینگونه مونده باشه ؟؟!!!!...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی دایی مرده؟بزرگه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
یاشاسین علی دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
من کم بیش طرف دار استقلال هستم اما دلیل نمی که حرف دلم رانزنم علی دایی مرد بسیار خوبی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
خدا حفظش کنه..یاشاسین علی دایی....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
من یه استقلالی ام ولی ایشون رو واخلاق خوبشو ستایش میکنم
کاش همه بزرگان فوتبالی ما اینطور مرد باشن.
دمت گرم داش علی ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
دمش گرم
ناشناس
|
Turkey
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود به شرف آقای دایی و دایی هااااااا
و تشکر از آقای حسینی که چنین خاطره ی زیبایی را بیان کردند تا از مرام پهلوانی آقای دایی بیشتر بشنویم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
خیلی زیبا بود ، نمونه بود
ناشناس
|
-
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
فرزندایران افتخارآسیا محبوب دلهای پاک ----آفرین ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
امثال آقای دایی رو تو اروپا رو چشماشون جا میدن ولی تو ایران وقتی اینکارو میکنن که طرف به رحمت خدا رفته.چرا؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی دایی یک اردبیلی هستش همه می دونن ملت آذربایجان و آذری ها محب اهل بیت(ع) هستند و دست بخیر .انشاالله در پناه مولای مستضعان حضرت علی(ع) باشند.یاشاسین آذربایجان .یاشاسین ایران
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
یاشا سین علی دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود بر علی دایی عزیز.امید وارم الگوی دیگر ورزشکاران باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود بر علی دایی عزیز.امید وارم الگوی دیگر ورزشکاران باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
یاشاسین آذربایجان و آذری های مرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود وصد سلام بر روح بلند پهلواني
درود بر تمامي پهلوانان راستين ايران
و درود بر علي دايي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی دایی مرد خیلی بزرگی است خدا بهشون عمر با عزت بدهد و همیشه و در همه جا ایران را سربلند کند که همینطور هم هست . با تشکر از وحید عزیز
ناشناس
|
-
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
گل به جمالت شیرمرد آذری
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
به خدا قسم اشکم سرا زیر شد . درود خدا بر این مرد بزرگ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی دایی سروره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نمیدانم علی دایی این مطلب را میخواند یاخیر چنانچه خواندند نظر بدهند و تا ما هم پبیامبگذاریم من هم خواسته ای شبیه به این دارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود به شرفت دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اصلا مرام اسطورها اینه. انشاا... که همیشه سالم و تندرست باشید علی اقا.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
دمش قیژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
خوبی کوثر است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علي دايي عشقه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود بر علی دایی ابروی فوتبال ایران.
زنده باشی شهریار
ناشناس
|
-
|
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
شهریارو از ته دل همه دوست دارن وهمه میدونن چقدر بزرگه ،ممنون از خاطره خوبتون.
ناشناس
|
-
|
۰۷:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
عالی بود ای کاش بزرگان ورزش ما قدر و شان و منزلت خودشون فدای چیزای الکی نکنن این حاطره اشکمو در اورد! دایی خیلی اقایی!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی اقا به داشتنت همیشه افتخار کردمو الان بیشترررر افتخار میکنم
همیشه سالمو سلامت باشی اقای فوتبال ایران
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
باز هم میاد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی دایی افتخار ایران. ایشون باعث شدن نه فقط وحید سعیدی بلکه همه ایرانی ها سرشونو بالا بگیرن تو دنیا!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
دمش گرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
قدر علی دایی رو ما نمیدونیم .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
علی دایی سالاره
محبوب قلوب ایرانیان
شهریار ایرانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اون شیر مرد اردبیلی. غیرت ووفاداری توخونشه. یاشاسین اردبیل بالاسی علی دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
درود بر بزرگ مرد ورزش ایران...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
دایی همیشه اسطوره ای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
لایک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
واقعا درسته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مرد واقعی علی دایی هر جا هست موفق باشد تا مردانگی زنده باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
واقعا اسطورس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
یا شاسین علی دایی آذربایجانین غیرتلی اوغلی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
اینو تبدیل به کتاب کنید تا جوونا بخونن..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
یاشاسین علی دایی
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
غیر از این از علی دایی انتظار نمیره!اما حیف قدرشو نمیدونیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
چه دچسب بود داستانتان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
علی دایی واقعا اقاست افرین به اقا علیییییییییییییی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
عشق است فقط علی دایی
فاتح دل‌هایی علی آقا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
سلام برمردان بزرگ. علی دایی واقعا یک انسان والایی است. خدا اورا حفظ کند.
ناشناس
|
United States
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
قلبی از طلا دارد.
ناشناس
|
United States
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
قلبی از طلا دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
واقعا مرده علی جان
خدا حفظش کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
احسنت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
اوه.واقعا جوونمرده
ایشالله عاقبت بخیر بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
درود بر علی دایی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
مرد یعنی همین.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
دمش گرم...سالاره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
زنده باد اسطوره فوتبال ایران وجهان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
سلام.

کاش همه کسایی که به قله رسیدند به پایین هم یه نگاهی میکردند.درود بر علی دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
علی دایی مَرده مَرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
علی دایی تا سال ها توی قلب ما هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
خدامیدونه، عزت ومحبوبیت و...خلاصه چیزایکه ارزوی همه است، رو به چه کسی بده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
یاشاسین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
یاشاسین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
خيلى خوب بود ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
درود بر علی دایی. واقعا اسطوره بودن حق این مرد بزرگه. علی دایی هیچ وقت در قوتبال ایران تکرار نخواهد شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
جدای از این متن، من که همیشه دوستش داشتم، اسطورست دیگه...
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
مردی فسانه و دروغ نیست ؛ ذات هر شخص میباشد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
عاشقتم علی آقا.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
قربون اون دل پاکت، آفرین به علی دایی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
من بچه فردوسم، خراسان جنوبی
علی آقا اینجام به خیلیا کمک کرده (برای جهیزیه)
منم اونو به عنوان مرد شایسته قبول دارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
اوکسی هست که خودش را،اصالتش راهیچوقت گم نکرد
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
خیلئ بامعرفته،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
فقط یک کلام
به خدا دمش گررررررررررررررم فقط دمش گرررم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
انصافا خیلی خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
دمش گرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
عالی بود.
ورزشکار، باید اخلاق ورزشی هم داشته باشد.
درود به علی دایی با این اخلاق ورزیش...

موفق باشی قهرمان دلیر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
واقعاً نمیشه آدم ها رو از رو ظاهر قضاوت کرد
نظرم راجب ایشون 180 درجه تغییر کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
سلطان علی دایی (( شیره ))
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
زنده بادعلی آقا زنده بادپرسپولیسی ها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
علی دایی خیلی بزرگه. تو عمرم به اندازه زمانی که علی دایی برای ایران گل میزد خوشحال نشدم و وقتی الان فکر میکنم هیچ چیز نمیتونه این همه شادی رو به من القا کنه. به نظرم ورزشکارهایی که دل مردمشونو شاد میکنند کم از رزمنده ها ندارن
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
T-T
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
وفای به عهد از ویژگیهای جوانمردی است
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت آسمان صبح فردا-صفحه خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر