افتتاح اولين مرکز جامع تصوير برداری کشور در بیمارستان مرکز طبی کودکان
عضویت در کانال تلگرام عکس
عضویت در کانال تلگرام عکس