تلاوت مجلسی آیات257 - 261 سوره بقره توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


تلاوت مجلسی آیات 1-19سوره شوری توسط شحات محمد انورقایل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


تلاوت مجلسی آیات 1-22سوره انسان توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 13- 26سوره کهف توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


تلاوت مجلسی آیات 51 تا 69 سوره نحل توسط کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


تلاوت مجلسی آیات 1 تا 19 سوره مزمل توسط کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 22 تا 27 سوره نحل توسط کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


تلاوت مجلسی آیات 156 -188 سوره آل عمران توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 50- 88 سوره آل عمران توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶


تلاوت مجلسی آیات 1 - 37 سوره آل عمران توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


تلاوت مجلسی آیات 17- 35 سوره الروم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۳۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۰


تلاوت مجلسی آیات20-31سوره رعدمحمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸


تلاوت مجلسی آیات19-31سوره رعدمحمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1-22 سوره رعد توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۶


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 21- 38سوره نور توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


تلاوت مجلسی آیات 1-45سوره طه توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافرشحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1 تا 29 سوره یوسف توسط انور شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵


تلاوت مجلسی آیات 264 - 282سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


تلاوت مجلسی آیات بقره 234-257سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷