نهمین فرزند امام‌ حسين‌ (ع) از زبان سیدالشهدا(ع)؛

من‌ زماني‌ كه‌ او رادرك‌ كنم‌، همه‌ عمر به‌ خدمت‌ او كمر مي‌بندم‌

قائم‌ اين‌ امت‌، نهمين‌ فرزند من‌ است‌ كه‌ او صاحب‌ اين‌ امر، و ميراثش‌ تقسيم‌ مي‌شود، درحالي‌ كه‌ او زنده‌ است‌.

به گزارش خیمه گاه باشگاه خبرنگاران؛

روزي‌ از محضر امام‌ حسين‌ (ع) پرسيدند: آيا حضرت‌ مهدي‌ متولد شده‌ است‌؟فرمود: « لا، ولو ادركته‌ لخدمته‌ ايام‌ حياتي‌؛ نه‌ هنوز متولد نشده‌ است‌، من‌ زماني‌ كه‌ او رادرك‌ كنم‌، همه‌ عمر به‌ خدمت‌ او كمر مي‌بندم‌».

در كمال‌ الدين‌ از امام‌ حسين‌ (ع) روايت‌ شده‌: «ما دوازده‌ امام‌ داريم‌، اول‌ آنها اميرمؤمنان‌ علي‌ بن‌ ابيطالب‌ (ع) و آخرين‌ آنها نهمين‌ فرزند من‌ است‌، او امامي‌ است‌ كه‌ به‌حق‌ قيام‌ مي‌نمايد و خداوند زمين‌ را پس‌ از آن‌ كه‌ با « كفر و بي‌ ديني‌ اهلش‌» مرده‌ باشد،به‌ وسيله‌ او زنده‌ مي‌كند و هم‌ با وي‌ دين‌ حق‌ اسلام‌ را بر همه‌ اديان‌ غالب‌ مي‌گرداند، هرچند مشركان‌ نخواهند. او غيبتي‌ دارد كه‌ در آن‌ مردم‌ بسياري‌ از دين‌ بر مي‌گردند و گروهي‌ديگر، بر دين‌ِ حق‌ِ اسلام‌ ثابت‌ مي‌مانند؛ برخي‌ از « روي‌ سرزنش‌» به‌ آنها مي‌گويند: اگرراست‌ مي‌گوييد موقع‌ِ ظهور امام‌ زمان‌ شما چه‌ وقت‌ است‌؟!»

«ان‌ الصابر في‌ غيبته‌ علي‌ الاذي‌ و التكذيب‌ بمنزله‌ المجاهد بالسيف‌ بين‌ يدي‌رسول‌ الله(ص)؛ آگاه‌ باشيد آنان‌ كه‌ در غيبت‌ ولي‌ّ با تحمل‌ّ رنج‌ها و تكذيب‌ بي‌ دينان‌ برعقيدة‌ خود ثابت‌ مي‌مانند، مثل‌ كساني‌اند كه‌ با شمشير در ركاب‌ رسول‌ خدا جهاد كردند.»
از پيشگاه‌ امام‌ حسين‌ (ع) سوال‌ كردند: آيا شما صاحب‌ اين‌ امر هستيد؟

فرمود: «لا' لكن‌ صاحب‌ الامر الطريد الشديد، الموتوربابيه‌، المكني‌ بعمه‌، يَضَع‌ُسيفه‌ علي‌ عاتقه‌ ثمانية‌ اشهر؛ نه‌ من‌ نيستم‌، بلكه‌ صاحب‌ اين‌ امر كسي‌ است‌ كه‌ از ميان‌مردم‌ كناره‌گيري‌ مي‌كند، به‌ سرزمين‌هاي‌ دور دست‌ مي‌رود و خون‌ پدرش‌ بر زمين‌مي‌ماند و از عمويش‌ پنهان‌ مي‌شود. آن‌ گاه‌ شمشير بر مي‌دارد و هشت‌ ماه‌ تمام‌ شمشيربر زمين‌ نگذارد».
هم‌ چنين‌ در جاي‌ ديگر روايت‌ است‌:
« قائم‌ هذه‌ الامه‌ التاسع‌ من‌ ولدي‌ صاحب‌ الامر، و هو الذي‌ يقسم‌ ميراثه‌ و هو حي‌؛قائم‌ اين‌ امت‌، نهمين‌ فرزند من‌ است‌ كه‌ او صاحب‌ اين‌ امر، و ميراثش‌ تقسيم‌ مي‌شود، درحالي‌ كه‌ او زنده‌ است‌».نشانه‌هاي‌ حضرت‌

حارث‌ بن‌ مغيره‌ مي‌گويد: به‌ ابي‌ عبدالله حسين‌ بن‌ علي‌ (ع) عرض‌ كردم‌:
امام‌ مهدي‌ (ع) با چه‌ نشانه‌اي‌ شناخته‌ شود، فرمود: « با آرامش‌ و وقار. عرض‌كردم‌: و (نيز) با چه‌ نشانه‌اي‌؟ فرمود: با شناختن‌ حلال‌ و حرام‌ الهي‌ و به‌ اين‌ كه‌ مردم‌ به‌ اومحتاج‌ اند و او به‌ كسي‌ نياز ندارد».

و باز از امام‌ حسين‌ (ع) روايت‌ شده‌ كه‌ فرمود: « در قائم‌ ما ( آل‌ محمد (ص)) سنتي‌از ابراهيم‌ و سنتي‌ از موسي‌ و سنتي‌ از عيسي‌ و سنتي‌ از ايوب‌ و سنتي‌ از محمد (ص) است‌؛سنتي‌ كه‌ از نوح‌ به‌ ارث‌ برده‌ است‌: طول‌ عمر است‌ ؛

سنتي‌ كه‌ از ابراهيم‌ به‌ ارث‌ برده‌ است‌: پنهان‌ به‌ دنيا آمدن‌ و كناره‌ گرفتن‌ از مردم‌است‌ ؛
سنتي‌ كه‌ از موسي‌ به‌ ارث‌ برده‌ است‌: ترس‌ و غايب‌ شدن‌ است‌ ؛
سنتي‌ كه‌ از عيسي‌ به‌ ارث‌ برده‌ است‌: اختلاف‌ مردم‌ در مورد اوست‌؛
سنتي‌ كه‌ از ايوب‌ به‌ ارث‌ برده‌ است‌: بخشايش‌، پس‌ از گرفتاري‌ است‌ ؛
سنتي‌ كه‌ از پيامبر اكرم‌ (ص) به‌ ارث‌ برده‌ است‌: ظهور با شمشير است‌».

امام‌ حسين‌ (ع) فرمودند:
«لِلمْهدي‌ خَمس‌ُ علامات‌: السفياني‌ و اليماني‌ و الصيحة‌ من‌ السماء، والخسف‌بالبيداء، و قتل‌ النفس‌ الزكيه‌ ؛
براي‌ مهدي‌ ما پنج‌ علامت‌ است‌: 1 ـ خروج‌ سفياني‌ ؛ 2 ـ خروج‌ يماني‌ ؛
3 ـ بانك‌ آسماني‌ ؛ 4 ـ خسف‌ در سرزمين‌ «بيدا» 5 ـ قتل‌ نفس‌ زكيّه‌.

و باز حارث‌ بن‌ مغيره‌ مي‌گويد: به‌ خدمت‌ امام‌ حسين‌ (ع) شرف‌ ياب‌ شدم‌ و عرض‌كردم‌: حضرت‌ مهدي‌ را با چه‌ نشانه‌هايي‌ بشناسيم‌؟ فرمود: «بمعرفة‌ الحلال‌ و الحرام‌ وبحاجة‌ الناس‌ اءليه‌، ولايحتاج‌ الي‌ أحد ؛
با شناخت‌ احكام‌ و معارف‌ و نياز همگان‌ به‌ او، و بي‌ نيازي‌ او از همه‌».

ابو يحيي‌ نقل‌ مي‌كند: مردي‌ از امام‌ حسين‌ (ع) دربارة‌ امامان‌ پرسيد، حضرت‌فرمود: «دوازده‌ نفرند كه‌ به‌ شمار نقباي‌ بني‌ اسرائيل‌ اند، نه‌ نفر آنان‌ از فرزندان‌ من‌هستند، آخرين‌ شان‌، قائم‌ آل‌ محمد (ص) است‌. به‌ يقين‌ از رسول‌ خدا (ص) شنيدم‌،مي‌فرمود: بر شما بشارت‌ باد، بر شما بشارت‌ باد. بر شما بشارت‌ باد! همانا مثَل‌ اهل‌ بيت‌من‌، همچون‌ مَثَل‌ باغي‌ است‌ كه‌ هر سال‌ گروهي‌ از آن‌ (بهره‌ مي‌گيرند) و سير مي‌شوند، تاآخرين‌ آنان‌ براي‌ مردمي‌ ظهور مي‌كند كه‌ درياي‌ جمعيت‌ شان‌ از همه‌ گسترده‌تر و ( عمق‌و توسعة‌ فهم‌ و ادراكشان‌) از همه‌ ژرف‌تر و پر شاخه‌تر، و در ميوه‌ چيني‌ وجود نوراني‌ امام‌عصرشان‌ از همه‌ خوشه‌ چين‌تر خواهد بود.

اينها همگي‌ اهل‌ نجات‌ و رستگاري‌اند چگونه‌ هلاك‌ مي‌شوند، مردمي‌ كه‌ اولين‌شان‌ من‌ هستم‌ و آخرين‌ شان‌ دوازده‌ نفر از سعادت‌ مندان‌ خردمند پس‌ از من‌ و مسيح‌ بن‌مريم‌ خواهد بود؟ بله‌، در اين‌ ميان‌، عمر نادانان‌ ( پيرو اهل‌ دنيا) نابود مي‌شود، آنان‌ از من‌نيستند و من‌ هم‌ از آنان‌ نيستم‌.

ارتباط‌ بين‌ حوادث‌ كربلا و ظهور مهدي‌

روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ ظهور حضرت‌ مهدي‌ (عج‌) با حوادث‌ كربلا رابطة‌ خاصي‌ پيداكرده‌، كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌:

1 ـ در تمام‌ ايام‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ ولي‌ عصر (عج‌) زيارت‌ امام‌ حسين‌ (ع) وارد شده‌است‌، چون‌ شب‌ نيمه‌ شعبان‌ و شب‌ قدر ؛
2 ـ آغاز قيام‌ جهاني‌ حضرت‌ مهدي‌ (عج‌) طبق‌ روايات‌ فراواني‌ در روز عاشوراخواهد بود؛

3 ـ در بيشتر احاديث‌ كه‌ از وجود مقدس‌ رسول‌ اكرم‌ (ص) در خصوص‌ آن‌ مصلح‌جهاني‌ وارد شده‌ به‌ وسيلة‌ امام‌ حسين‌ (ع) به‌ عناويني‌، چون‌ ( از تبار پسرم‌ حسين‌ (ع))، (از نسل‌ اين‌ پسرم‌)، (نهمين‌ فرزند پسرم‌ حسين‌) معرفي‌ شده‌ است‌ ؛

4 ـ سفر تاريخي‌ امام‌ (ع) كه‌ از مكه‌ معظمه‌ به‌ مقصد كوفه‌ آغاز شد و به‌ مقصدنرسيد، توسط‌ فرزند رشيدش‌ تكميل‌ مي‌شود و پايتخت‌ حكومت‌ جهاني‌ آن‌ حضرت‌،شهر كوفه‌ خواهد بود ؛

5 ـ وجود مقدس‌ ولي‌ ا... اعظم‌ طبق‌ روايات‌ همواره‌ به‌ ياد جد بزرگوارش‌ امام‌حسين‌ (ع) هر صبح‌ و شام‌ اشك‌ مي‌ريزد.

از جمله‌ عبادت‌هاي‌ بسيار مهم‌ و با فضيلت‌ در شب‌ نيمة‌ شعبان‌ زيارت‌ حضرت‌سيدالشهدا (ع) است‌ و البته‌ در اين‌ جا اين‌ سؤال‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ ولادت‌ حضرت‌مهدي‌(عج‌) چه‌ ارتباطي‌ با زيارت‌ امام‌ حسين‌ (ع) دارد كه‌ در شب‌ تولد امام‌ زمان‌ (عج‌)زيارت‌ حضرت‌ اباعبدالله حسين‌ (ع) مستحب‌ است‌؟ ممكن‌ است‌، گفته‌ شود: چون‌ امام‌حسين‌(ع) جد بزرگوار آن‌ حضرت‌ است‌ با اين‌ زيارت‌، ولادت‌ فرزندش‌ را به‌ ايشان‌ تبريك‌مي‌گوييم‌، ولي‌ اين‌ سخن‌ از جهاتي‌ نمي‌تواند درست‌ باشد، زيرا كه‌ در اين‌ صورت‌ زيارت‌حضرت‌ امام‌ حسن‌ عسكري‌ (ع) مناسب‌تر بود، چرا كه‌ آن‌ حضرت‌ پدر بلا واسطه‌ و امام‌حسين‌ (ع) پدر با واسطه‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) است‌ و اگر گفته‌ شود امام‌ حسين‌ (ع) چون‌ پدربزرگ‌ است‌، زيارتش‌، زيارت‌ بقية‌ ائمه‌ معصومين‌ : مانند امام‌ حسن‌ عسكري‌ (ع) نيزهست‌. در اين‌ صورت‌ گوييم‌ زيارت‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ و يا زيارت‌ رسول‌ الله (ص) مناسب‌تر خواهد بود.

زيرا آن‌ دو بزرگوار پدر ائمه‌اند، پس‌ با اين‌ مقدمات‌ بايد گفت‌:حقيقت‌ مهم‌تر از اينها است‌.
زيارت‌ امام‌ حسين‌ (ع) در اين‌ شب‌ حاكي‌ از رابطة‌ مخصوص‌ و پيوند آسماني‌ قيام‌كربلا و نهضت‌ امام‌ حسين‌ (ع) با حضرت‌ مهدي‌ (عج‌) است‌، زيرا در اين‌ قيام‌ مقدس‌آسماني‌ رهبر و پيشواي‌ نهضت‌ حسين‌ بن‌ علي‌ (ع) بر خاك‌ و خون‌ كشيده‌ مي‌شود و دراين‌ جهاد مقدس‌ اصحاب‌ و ياران‌ سلحشور و با وفايش‌ به‌ لقاء ا... مي‌پيوندند و همه‌مي‌دانيم‌ كه‌ انتقام‌ خون‌ مقتول‌ بر عهدة‌ وصي‌ و فرزند مقتول‌ است‌.

خداوند مي‌فرمايد: (و من‌ قتل‌ مظلوما جعلنا لوليه‌ سلطانا)؛ كسي‌ كه‌ مظلوم‌كشته‌ شد و به‌ دست‌ ستمگران‌ و مردم‌ جفا پيشه‌ از پاي‌ درآمد، براي‌ ولّي‌ِ او سلطنت‌ وقدرت‌ قرار داديم‌».
لذا ولي‌ّ دم‌ِ امام‌ حسين‌ (ع) حضرت‌ مهدي‌ است‌ و امر انتقام‌ و خون‌ خواهي‌ به‌دست‌ آن‌ حضرت‌ مي‌باشد.

ويژگي‌هاي‌ امام‌ هنگام‌ ظهور

امام‌ حسين‌ (ع) فرمود:
« اگر مهدي‌ آل‌ محمد (ص) قيام‌ كند، مردم‌ او را نشناسند، زيرا او به‌ سوي‌ آنان‌مي‌آيد، در حالي‌ كه‌ جواني‌ رشيد است‌ و از بزرگ‌ ترين‌ آزمون‌ ها اين‌ است‌ كه‌ صاحب‌ مردم‌( امام‌ زمان‌)، جوان‌ ظهور مي‌كند، در حالي‌ كه‌ آنان‌ مي‌پندارند، او پيرمردي‌ كهن‌ سال‌است‌.»
از احمد بن‌ محمد بن‌ احمد بن‌ طلحة‌ خراساني‌ از علي‌ بن‌ حسين‌ از اسماعيل‌ بن‌مهران‌ از عمرو بن‌ ايان‌ از عمرو بن‌ ثمر از جابر از ابي‌ جعفر (ع) مثل‌ اين‌ حديث‌ روايت‌شده‌ است‌.

و در تفسير آيه‌ (اقترب‌ الساعة‌) صاحب‌ تفسير از احمد بن‌ ادريس‌ و از ابي‌عبدا... از ابن‌ نويد از حسين‌ بن‌ احمد سنقري‌ از يونس‌ بن‌ حسين‌ و از ابي‌ عبدا... (ع) درقول‌ خداي‌ تعالي‌ (مدهامتان‌) روايت‌ كرده‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ فرمود كه‌ در مابين‌ مكه‌ ومدينه‌ نخلستان‌ها به‌ هم‌ متصل‌ مي‌شوند، يعني‌ در وقت‌ ظهور. (يريدون‌ ليطفئوا نوراللهبافواههم‌ و الله مُتّم‌ُ نوره‌) ؛ اراده‌ مي‌كنند كه‌ با دهان‌هاي‌ خود نور خدا را خاموش‌ نمايند وحال‌ آن‌ كه‌ خدا نور خود را تمام‌ كننده‌ است‌».

صاحب‌ تفسير گويد: خدا با قائم‌ اتمام‌ نور خواهد نمود. او را بر همه‌ مذاهب‌ و اديان‌غالب‌ مي‌كند. در آن‌ وقت‌ كسي‌ غير از خدا عبادت‌ نمي‌شود. اين‌ است‌ معناي‌ حديث‌ كه‌زمين‌ را پر از عدل‌ مي‌كند؛ چنان‌ كه‌ پراز ظلم‌ و جور كرده‌ است‌: (و اُخري‌ تحبّونها نصرمن‌ الله و فتح‌ قريب‌) را به‌ فتح‌ قائم‌ تاويل‌ كرده‌.

(حتي‌' اذا رأوا ما يوعدون‌)؛ وقتي‌ كه‌ قائم‌ (عج‌) و امير المؤمنين‌ را كه‌ به‌ ايشان‌وعده‌ مي‌شود، مي‌بينند.
(فسيعلمون‌ من‌ اضعف‌ ناصراً واقل‌ عددا)؛ پس‌ به‌ زودي‌ مي‌داند كه‌ كيست‌ضعيف‌ تر و كمتر از حيث‌ ياور و ناصر».
(انهم‌ يكيدون‌ كيدا و اكيد كيدا فمهّل‌ الكافرين‌ أمهلهم‌ رويدا)؛ به‌ درستي‌ كه‌ايشان‌ حيله‌ مي‌كنند، حيله‌ كردني‌، و من‌ حيله‌ مي‌كنم‌، حيله‌ كردني‌ و ايشان‌ را يا محمد اندكي‌ مهلت‌ بده‌ .صاحب‌ تفسير گفته‌ كه‌ هر آيينه‌ قائم‌ مبعوث‌ مي‌شود و انتقام‌ از ظالمان‌ بني‌ اميه‌ وقريش‌ مي‌گيرد. صاحب‌ تفسير از احمد بن‌ ادريس‌ از محمد بن‌ عبدالجبار از ابن‌ ابي‌ عميراز حماد بن‌ عثمان‌ از محمد بن‌ مسلم‌ روايت‌ كرده‌ كه‌ مي‌گويد: از ابي‌ جعفر پرسيدم‌: از قول‌خدا (والليل‌ اذا يغشي‌) آن‌ حضرت‌ فرمود: مراد اميرالمومنين‌ است‌ كه‌ در دولت‌ باطل‌ظلمت‌ِ نفس‌ ستم‌ به‌ او احاطه‌ نمود و نور ديده‌اش‌ را خاموش‌ كرد و مامور گرديد كه‌ صبرنمايد، گفتم‌: (والنهار اذا تجلّي‌) فرمود: نهار عبارت‌ از قائم‌ است‌، زماني‌ كه‌ قيام‌ كرد، بردولت‌ باطل‌ غالب‌ مي‌شود. خداي‌ تعالي‌ در قرآن‌ براي‌ خلق‌ مثل‌ها آورده‌ و با آنها با پيغمبرخود خطاب‌ نموده‌ غير از او كسي‌ آنها را نمي‌داند: (قل‌ ارايتم‌ ان‌ اصبح‌ ماءكم‌ غوراً فمن‌ياتيكم‌ بماء معين‌) صاحب‌ تفسير گويد: اگر خود امام‌ شما غايب‌ شود، پس‌ چه‌ كسي‌براي‌ شما امامي‌ مي‌آورد كه‌ مانند او باشد.

شيخ‌ صدوق‌ در كتاب‌ «ثواب‌ الاعمال‌» از ابن‌ وليد از صفا از عباد بن‌ سليمان‌ ازمحمد بن‌ سليمان‌ و او از پدرش‌ روايت‌ كرده‌: به‌ ابي‌ عبدالله (ع) گفتم‌ (هل‌ أتي'ك‌ حديث‌الغاشيه‌) فرمود: مراد قائم‌ (ع) است‌، ظالمان‌ را با شمشير احاطه‌ مي‌كند. راوي‌ مي‌گويدكه‌ گفتم‌: (وجوه‌ يومئذ خاشعه‌) آن‌ حضرت‌ فرمود: به‌ قائم‌ (عج‌) خضوع‌ مي‌كنند وطاقت‌ ابا و امتناع‌ ندارند، گفتم‌: (عامله‌) فرمود: عمل‌ به‌ غير از ظهور قائم‌ ايمان‌ به‌ اونياورد، هر چند كه‌ به‌ ساير ائمه‌ ايمان‌ آورده‌ باشد. ايمان‌ آوردنش‌ به‌ قائم‌ (عج‌) در وقت‌ظهور سودي‌ نخواهد داشت‌. كمال‌ الدين‌ از ابن‌ متوكل‌ از محمد عطار از ابن‌ عيسي‌ از عمربن‌ عبدالعزيز از جماعتي‌ از اصحاب‌ ما، ايشان‌ از داود رقي‌ از ابي‌ عبدالله (ع) در خصوص‌قول‌ خداي‌ تعالي‌: (الذين‌ يؤمنون‌ بالغيب‌) روايت‌ كرده‌ آن‌ حضرت‌ فرمود: ايمان‌ به‌غيب‌ اعتقاد به‌ قيام‌ قائم‌ است‌.

و در كتاب‌ « الامام‌ الحجة‌ ابن‌ الحسن‌ االعسكري‌» از حضرت‌ امام‌ باقر از پدرش‌امام‌ علي‌ بن‌ الحسين‌ از پدرش‌ امام‌ حسين‌ رسيده‌: «آن‌ گاه‌ كه‌ ائمه‌ معصومين‌ درگير وگرفتار جور مخالفان‌ قرآن‌ و خلفاي‌ جابر شدند، مردي‌ از ما به‌ حق‌ قيام‌ كند و 313 نفر ازمردان‌ جانباز و ياران‌ مخلص‌، او را ياري‌ دهند، با تأييد الهي‌ و پرچم‌ پيغمبر به‌ جانب‌مدينه‌ روان‌ مي‌گردد، از ميان‌ بيداء كه‌ مي‌گذرد، مي‌گويد: اين‌ جا همان‌ مكاني‌ است‌ كه‌خداوندِ قوي‌ (حنيف‌) عذابش‌ را بر زمين‌ فرو مي‌بارد».

امام‌ حسين‌ (ع) فرمود: « خدا قائم‌ ما (آل‌ محمد (ص) را آشكار مي‌كند، تا ازستمكاران‌ انتقام‌ بگيرد؛ عرض‌ شد: اي‌ فرزند رسول‌ خدا قائم‌ شما كيست‌؟ فرمود: نهمين‌فرزند از فرزندان‌ پسرم‌، محمد بن‌ علي‌ (ع)، او حجة‌ بن‌ الحسن‌ بن‌ علي‌ بن‌ محمد بن‌علي‌ بن‌ موسي‌ بن‌ جعفر بن‌ محمد بن‌ علي‌، فرزندم‌ مي‌باشد و او همان‌ كسي‌ است‌ كه‌زماني‌ طولاني‌ غايب‌ مي‌شود. سپس‌ ظهور مي‌كند و زمين‌ را پر از عدل‌ و داد مي‌سازد، به‌همان‌ سان‌ كه‌ از ظلم‌ وجور پر شده‌ است‌».
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر