خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت رنو

لیست قیمت محصولات رنو همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
قیمت نمایندگی : 105 میلیون تومان

 

قیمت نمایندگی : 105 میلیون تومان

 

رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 تیپ SE

رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 تیپ SE

قیمت نمایندگی : 159 میلیون تومان

قیمت بازار : 152 میلیون تومان

رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 تیپ SE

قیمت نمایندگی : 159 میلیون تومان

قیمت بازار : 152 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 279 میلیون تومان

قیمت بازار : 284 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 279 میلیون تومان

قیمت بازار : 284 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 295 میلیون تومان

قیمت بازار: 310 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 295 میلیون تومان

قیمت بازار: 310 میلیون تومان

 

قیمت نمایندگی : 121میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار: 118  میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 121میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار: 118  میلیون و 500 هزار تومان

 

رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

قیمت نمایندگی : 155 میلیون تومان

قیمت بازار: 142 میلیون تومان

رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

قیمت نمایندگی : 155 میلیون تومان

قیمت بازار: 142 میلیون تومان

 

رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

قیمت نمایندگی : 146 میلیون تومان

قیمت بازار : 135 میلیون تومان

رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

قیمت نمایندگی : 146 میلیون تومان

قیمت بازار : 135 میلیون تومان

رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 تیپ SE

رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 تیپ SE

قیمت نمایندگی : 149 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار : 140 میلیون تومان

رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 تیپ SE

قیمت نمایندگی : 149 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار : 140 میلیون تومان

رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE

رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE

قیمت نمایندگی : 155 میلیون تومان

قیمت بازار : 155 میلیون تومان

رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE

قیمت نمایندگی : 155 میلیون تومان

قیمت بازار : 155 میلیون تومان

رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE

رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE

قیمت نمایندگی: 165 میلیون تومان

قیمت بازار : 162 میلیون تومان

رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE

قیمت نمایندگی: 165 میلیون تومان

قیمت بازار : 162 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 244 میلیون تومان

قیمت بازار : 268 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 244 میلیون تومان

قیمت بازار : 268 میلیون تومان

رنو کولئوس 2018

رنو کولئوس 2018

قیمت نمایندگی : 329 میلیون تومان

قیمت بازار :335 میلیون تومان

رنو کولئوس 2018

قیمت نمایندگی : 329 میلیون تومان

قیمت بازار :335 میلیون تومان