خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گوشت شتر

قیمت فروش گوشت شتر و مشتقات آن همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
فیله شتر

فیله شتر

قیمت بسته 500گرمی : 23000
قیمت بسته 1000گرمی : 45000
فیله شتر
قیمت بسته 500گرمی : 23000
قیمت بسته 1000گرمی : 45000
سردست شتر

سردست شتر

قیمت بسته 500گرمی : 20000

قیمت بسته 1000گرمی : 39000

سردست شتر

قیمت بسته 500گرمی : 20000

قیمت بسته 1000گرمی : 39000

ماهیچه شتر

ماهیچه شتر

قیمت بسته 500گرمی : 21000

قیمت بسته 1000گرمی : 41000

ماهیچه شتر

قیمت بسته 500گرمی : 21000

قیمت بسته 1000گرمی : 41000

ران شتر

ران شتر

قیمت بسته 500گرمی : 21000

قیمت بسته 1000گرمی : 41000

ران شتر

قیمت بسته 500گرمی : 21000

قیمت بسته 1000گرمی : 41000

چرخکرده خالص100درصدشتر

چرخکرده خالص100درصدشتر

قیمت بسته 500گرمی : 17000

قیمت بسته 1000گرمی : 33000

چرخکرده خالص100درصدشتر

قیمت بسته 500گرمی : 17000

قیمت بسته 1000گرمی : 33000

قلوه گاه شتر

قلوه گاه شتر

قیمت بسته 500گرمی : 16000

قیمت بسته 1000گرمی : 31000

قلوه گاه شتر

قیمت بسته 500گرمی : 16000

قیمت بسته 1000گرمی : 31000

گردن شتر

گردن شتر

قیمت بسته 500گرمی : 19000

قیمت بسته 1000گرمی : 37000

گردن شتر

قیمت بسته 500گرمی : 19000

قیمت بسته 1000گرمی : 37000

راسته شتر

راسته شتر

قیمت بسته 500گرمی : 22000

قیمت بسته 1000گرمی : 43000

راسته شتر

قیمت بسته 500گرمی : 22000

قیمت بسته 1000گرمی : 43000

قلم شتر

قلم شتر

قیمت بسته 500گرمی : 1100

قیمت بسته 1000گرمی : 2100

قلم شتر

قیمت بسته 500گرمی : 1100

قیمت بسته 1000گرمی : 2100

چرخکرده مخلوط 50درصد

چرخکرده مخلوط 50درصد

قیمت بسته 500گرمی : 15050

قیمت بسته 1000گرمی : 30000

چرخکرده مخلوط 50درصد

قیمت بسته 500گرمی : 15050

قیمت بسته 1000گرمی : 30000