خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گوشت شتر

فیله شتر

فیله شتر

بسته 500 گرمی: 44,000 تومان 
بسته 1000 گرمی: 86,000 تومان
فیله شتر
بسته 500 گرمی: 44,000 تومان 
بسته 1000 گرمی: 86,000 تومان
سردست شتر

سردست شتر

بسته 500گرمی: 39,500 تومان

بسته 1000گرمی: 76,000 تومان

سردست شتر

بسته 500گرمی: 39,500 تومان

بسته 1000گرمی: 76,000 تومان

ماهیچه شتر

ماهیچه شتر

بسته 500گرمی: 41,000 تومان

بسته 1000گرمی: 80,000 تومان

ماهیچه شتر

بسته 500گرمی: 41,000 تومان

بسته 1000گرمی: 80,000 تومان

ران شتر

ران شتر

بسته 500گرمی: 40,000 تومان

بسته 1000گرمی: 78,000 تومان

ران شتر

بسته 500گرمی: 40,000 تومان

بسته 1000گرمی: 78,000 تومان

چرخکرده خالص100درصدشتر

چرخکرده خالص100درصدشتر

بسته 500گرمی: 23,000 تومان

بسته 1000گرمی: 44,000 تومان

چرخکرده خالص100درصدشتر

بسته 500گرمی: 23,000 تومان

بسته 1000گرمی: 44,000 تومان

قلوه گاه شتر

قلوه گاه شتر

بسته 500گرمی: 23,000 تومان

بسته 1000گرمی: 44,000 تومان

قلوه گاه شتر

بسته 500گرمی: 23,000 تومان

بسته 1000گرمی: 44,000 تومان

گردن شتر

گردن شتر

بسته 500گرمی: 39,000 تومان

بسته 1000گرمی: 76,000 تومان

گردن شتر

بسته 500گرمی: 39,000 تومان

بسته 1000گرمی: 76,000 تومان

راسته شتر

راسته شتر

بسته 500گرمی: 42,000 تومان

بسته 1000گرمی: 82,000 تومان

راسته شتر

بسته 500گرمی: 42,000 تومان

بسته 1000گرمی: 82,000 تومان

قلم شتر

قلم شتر

بسته 500گرمی: 2,100 تومان

بسته 1000گرمی: 4,000 تومان

قلم شتر

بسته 500گرمی: 2,100 تومان

بسته 1000گرمی: 4,000 تومان

چرخکرده مخلوط 50درصد

چرخکرده مخلوط 50درصد

بسته 500گرمی: 20,500 تومان

بسته 1000گرمی: 40,000 تومان

چرخکرده مخلوط 50درصد

بسته 500گرمی: 20,500 تومان

بسته 1000گرمی: 40,000 تومان

قیمت فروش گوشت شتر و مشتقات آن همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.