پلمب قلیان سرا‌های زیرزمینی در گلستان

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گفت: عرضه دخانیات بر اساس قانون جرم است و برای عرضه کنندگان آن مجازات درجه شش در قانون پیش بینی شده است.

دادستان اسپانلو افزود: بر همین اساس در گام نخست، قلیان سرا‌های زیرزمینی که به محلی برای قمار و تجمع اراذل و اوباش تبدیل شده اند، شناسایی و تعطیل می‌شوند.

او گفت: برخورد با سفره خانه‌ها و رستوران‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند، در گام دوم این طرح در استان است.

دادستان مرکز استان گلستان با تاکید بر برخورد مستمر با عرضه قلیان در استان به افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بخش دارند توصیه کرد: سرمایه خود را در این بخش هدر ندهند.

اسپانلو افزود: تاکنون فقط در شهرستان گرگان پنجاه قلیان سرای زیرزمینی که پاتوقی برای اراذل و اوباش و قمار بود، شناسایی و تعطیل شد.