فعالیت ۷۰ مجموعه دانش بنیان در کرمانشاه

مسلم حدیدی رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت : با توجه به زیرساخت‌های جهاد دانشگاهی و مأموریت‌های مشخص شده این مجموعه برای کمک به رفع مسائل و مشکلات موجود در کشور و استان اقدام می‌کند.

وی افزود: فعالیت‌های مجموعه جهاد دانشگاهی با برنامه‌ریزی در کمیته‌های تشکیل شده دنبال خواهد شد که هر کدام از این کمیته‌ها در چهار حوزه مشخص شده همانند اعضای یک اکوسیستم فعالیت و مشارکت دارند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: بخش‌های فناوری و پژوهش، آموزش و کارآفرینی، فرهنگی تجاری‌سازی و اقتصاد دانش بنیان از جمله فعالیت‌های مجموعه جهاد دانشگاهی است.

حدیدی خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با داشتن بزرگترین برج فناوری استان تاکنون ۷۰ مجموعه دانش بنیان راه‌اندازی کرده که اماکن و ظرفیت تا ۱۱۰ مجموعه خواهد داشت .