۱۸ واحد صنایع تبدیلی در‌مدار بهره بردار

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برای بهره برداری از این واحد‌ها ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

حسینی اشتغال ایجاد شده با بهره برداری از این واحد‌های صنعتی را ۱۹۹ نفر اعلام کرد و افزود: این واحد‌های صنایع تبدیلی ۳۰ هزار و ۵۱۸ تن ظرفیت تولید دارد.

وی گفت: در هشت ماه گذشته ۳۷ هزار تن مواد اولیه کشاورزی در این واحد‌ها جذب شده است.

حسینی افزود: این مواد اولیه در سردخانه ها، واحد‌های بسته بندی و تولید حبه عناب، بسته بندی پسته و زعفران جذب شده است.

وی گفت: ۸۰ درصد پروانه‌های بهره برداری واحد‌های صنایع تبدیلی تسهیلات دریافت کردند.