خرید یک کمپرسی در شهرداری خرمشهر

نیما رحیم پور مدیر روابط عمومی شهرداری خرمشهر گفت : با توجه به نیاز سرعت بخشی به روند نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر یک دستگاه کمپرسی در این شهرستان خریداری شد.

او اعتبار هزینه شده برای خرید این دستگاه را ۲۰ میلیارد تومان خواند.

بنا بر گفته این مسئول پیشتر با پیگیری شورا و شهرداری خرمشهر یک دستگاه خودرو مکانیزه حمل پسماند و یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیز خریداری شد.