درگذشت مادر شهید هادی راد در سنگر

حاجیه خانم فاطمه هوشمند در ۸۰ سالگی به علت کهولت سن به فرزند شهیدش پیوست و در قاضیان سنگر به خاک سپرده شد.

شهید هادی راد متولد ۱۶ بهمن ۴۴ قاضیان سنگر بود که ۱۴ آبان سال ۶۴ در منطقه فکه آسمانی شد و پیکر مطهرش در گلزار شهدای امامزاده هاشم رشت به خاک سپرده شد.