حذف شرط دو عنوان درس نهایی از آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

موسی الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل شد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به دستور جلسه کمیسیون معین گفت: درخواست معاونت آموزش متوسطه با موضوع حذف شرط دوعنوان درس نهایی و دو عنوان درس غیر نهایی از مفاد تبصره ۱ ماده ۸۲ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه و تبصره ۱ ماده ۶۶ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور، مطرح شد و کمیسیون معین با حذف شرط فوق از آئین نامه‌های مذکور از سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به بعد موافقت کرد.

کفاش در ادامه گفت: دانش آموزان می‌توانند به استناد مصوبه فوق با رعایت سایر شرایط از چهار تبصره برای فارغ التحصیلی استفاده کنید.

گفتنی است که مصوبه کمیسیون معین به اطلاع اعضای شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد چنانچه ظرف مدت دو هفته نظر مخالفی ارائه و مطرح نگردد به منزله مصوبه شورای عالی تلقی و به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای ابلاغ می‌شود.

منبع: ایسنا