مشارکت شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی در اجرای طرح گردشگری آشوراده

زنگانه استاندار در این جلسه ضمن تشریح جزئیات طرح گردشگری آشوراده که از مصوبات دولت است، بر لزوم اجرای این طرح بر اساس ملاحظات قانونی تاکید کرد.

دکتر توکلی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی نیز برای هرگونه همکاری در این خصوص با رویکرد اقتصاد دریامحور، اعلام آمادگی کرد.