کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در ایام نوروز افزایش می‌یابد

کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در ایام نوروز افزایش میابد

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت، با اشاره به افزایش حجم سفرها در ایام نوروز و افزایش میزان مصرف بنزین و متعاقب آن نیاز به کارت‌های سوخت بیشتر در جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور گفت: در ایام نوروز به فراخور میزان فروش جایگاه‌ها و تعداد جایگاه‌هایی که در مسیرها قرار دارند، تعداد کارت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

او افزود: پیش بینی ما این است که بین ۲۰ الی ۴۰ درصد تعداد کارت‌های آزاد سوخت، در این ایام افزایش یابد.