نصب ۲۱۴ دستگاه کنتور هوشمند حجمی برروی چاه‌های مجاز علی آباد کتول

محمد مهدی سوخته سرایی گفت: به جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، نصب کنتور از ضروریات اساسی برای مدیریت منابع آب است و تا کنون برروی ۷۴۷ حلقه از چاه‌های مجاز شهرستان علی آباد کتول، کنتور هوشمند حجمی نصب شده است.

وی تشریح کرد: هدف از الزام به نصب کنتور‌های هوشمند بر روی تمام چاهها، ایجاد تعادل در مصرف آب‌های زیرزمینی است که به دلیل مصرف بی رویه آن‌ها و کاهش شدید آب خوانها، امری اجتناب ناپذیر است.