مدیر کل راه و سهرسازی زنجان:
احداث قطعه چهار محور قیدار - سلطانیه - کبودر آهنگ در مراحل پایانی است

اصغر اسماعیلی مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: هم اکنون هفت پروژه ملی در بخش راه، توسط اداره‌کل راه‌وشهرسازی این استان در حال اجراست.

وی اظهار داشت: پروژه محور زنجان به بیجار، محور سلطانیه - قیدار و کبودرآهنگ، محور سه راهی سلطانیه - ابهر به تاکستان، پروژه محور سه راهی طارم به منجیل، پروژه محور زنجان- شفت و ملاسرا در شهرستان طارم، پروژه محور درام به کلور در شهرستان طارم و تبدیل راه فرعی به اصلی محور قیدار به ابهر پروژه‌های در دست اقدام این اداره است.

این مسوول ادامه داد: اغلب پروژه‌های راه‌سازی در این استان بین استانی بوده و عمدتا بخشی از کریدورهای حمل و نقلی کشور است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه پروژه زنجان به بیجار ارتباط استان زنجان با کردستان را تسهیل می‌کند، گفت: محور زنجان به دندی مسیر ارتباطی زنجان با استان آذربایجان غربی و محور سه راهی سلطانیه و کبودرآهنگ هم ارتباط استان زنجان با استان همدان را تسهیل خواهد کرد.

اسماعیلی به پروژه محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ اشاره کرد و افزود: طول این محور ۱۰۳ کیلومتر بوده و پروژه به قطعات پنج گانه تقسیم شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از پروژه "قطعه ۲ " احداث باند دوم سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ به طول ۹ کیلومتر در سفر استانی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: طول این پروژه ۳۳ کیلومتر بوده که در مجموع ۱۷ کیلومتر از طول این پروژه به مرحله بهره برداری رسیده است.