نکات مهم رانندگی کردن در هوای بارانی

نکات مهم رانندگی در هوای بارانی بدین شرح است:

 هنگامی که لازم است توقف کنید، ابتدا سرعت‌تان را کم‌کم و با نیش‌ترمزهای پی‌درپی به حداقل برسانید و هیچ‌وقت به یک‌باره پایتان را روی ترمز نگذارید.

 اگر ماشین‌تان شروع به لغزیدن روی سطوح کرد، به آهستگی فرمان را در جهتی که می‌خواهید ماشین‌تان حرکت کند، بپیچانید و سعی کنید ماشین را با نیش ترمز متوقف سازید.

 از چاله‌های آب دوری کنید و با رعایت فاصله مناسب در همان مسیر که ماشین‌های جلویی حرکت می‌کنند، رانندگی کنید.

 بستن کمربند ایمنی را فراموش نکنید و با سرعت مجاز حرکت کنید حتی زمانی که خیابان‌ها خلوت هستند.

 وقتی شیشه‌ها و آینه‌های ماشین بخار می‌کنند شیشه‌های جلو را تا حد کمی پایین بیاورید تا هوا در ماشین جریان داشته باشد و بخار شیشه‌ها از بین برود و دیدتان کم نشود.

 با مشاهده عابران پیاده‌، سرعت خود را کم‌ کنید تا آب‌های جمع‌ شده در چاله‌های خیابانی را روی آنها نپاشید.