دید هواپیما کم بود تغییر مسیر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان، نیمه شب گذشته پروازماهان۱۰۵۳تهران کرمان از نوع Rj۸۵ به علت شرایط شعاع دید کم فرودگاه بین المللی کرمان درساعت۰۱:۴۸محلی به سمت فرودگاه بین بندرعباس ادامه مسیر و قراراست تا ساعاتی دیگر فرودگاه بندرعباس رابه مقصد کرمان ترک کند.

برابر اطلاع واصله از ایستگاه شرکت مزبور این پرواز ساعت ۸/۴۵امروز از فرودگاه بندرعباس به سمت فرودگاه کرمان آمد.

این پرواز به شماره ۱۰۵۳ از تهران به کرمان و با شماره پرواز ۱۰۵۳ A با ۸۱ مسافر به کرمان آمد.