کل مطالبات چایکاران پرداخت شد

اسدالله عباسی امروز (پنجشنبه ۱۰ اسفند) گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، بحمدالهی مطالبات چایکاران به صورت کامل پرداخت شد.

وی یادآور شد: بر این اساس از مجموع یک هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان کل بهای برگ سبز چای خریداری شده، سهم دولت که به میزان ۴۶۷ میلیارد تومان بوده، که صددرصد پرداخت شده است.

نماینده عالی دولت در گیلان تصریح کرد: تا کنون از میزان یک هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان مطالبات چایکاران از سهم کارخانجات نیز یک هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان به میزان ۸۵ درصد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۸۹ درصد مطالبات چایکاران (شامل ۱۰۰ درصد سهم دولت و ۸۵ درصد سهم کارخانجات) به میزان یک هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان پرداخت شده است، از کارخانجاتی که قدرالسهم خود را پرداخت نکرده اند نیز خواست: دین خود را ادا کرده و در این رابطه اقدام نمایند.