حضور عارف و همسرش در حسینیه جماران

محمدرضا عارف به همراه همسرش برای شرکت در انتخابات در حسینیه جماران حاضر شدند و  رای خود را به صندوق انداختند.