اختصاص صندوق سیار ویژه بیمارستان‌ها در بندرعباس

سه صندوق سیار ویژه بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس در گردش است.

در این دوره از انتخابات ۵۷۵ صندوق سیار در هرمزگان پیش بینی شده است.

در هرمزگان بیش از یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۸۹ تن واجد شرایط رای دادن هستند.

انتخابات هرمزگان در هزار و ۴۵۱ شعبه اخذ رای در حال برگزاری است.

هرمزگان ۵ سهمیه در مجلس شورای اسلامی و یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.