۱۷۷ مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در لرستان پلمب شد

دکتر مریم کوشکی بیان کرد: واحدهای بهداشت محیط شبکه های بهداشت و درمان لرستان در برنامه سلامت نوروزی و رمضان، ۴۳ هزار و ۸۴۳ بازدید نظارتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی این استان انجام دادند.

وی با بیان اینکه ۸۹۱ متصدی تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی دارای تخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند اظهار داشت: همچنین در این راستا بیش از ۳۴ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته جمع آوری و معدوم شده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۹ هزار و ۲۳۳ مورد بازرسی سنجش عوامل محیطی موثر بر سلامت با استفاده از تجهیزات پرتابل در استان انجام شده است ادامه داد: ۳۰۵ مورد نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه، انجام و به آزمایشگاه ارسال همچنین ۵۹۷ مورد رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی انجام شد.

کوشکی با اشاره به اینکه ۴۷ هزار و ۹۹۴ مورد آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی استان نیز کلرسنجی شده است ادامه داد: همچنین یک هزار و ۸۹۳ مورد نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی در سطح استان صورت گرفته است.