قم در جایگاه نوزدهم رشد تورم در کشور قرار گرفت

شاکر آرانی  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم‌ با بیان اینکه در مباحث اقتصادی سه نوع تورم محاسبه می‌شود ،افزود: یک تورم میانگین ۱۲ ماهه محاسبه می‌شود، یک تورم نقطه به نقطه که در هر ماه نسبت به مدت زمان مشابه آن ماه در سال گذشته است و یک نوع تورم هم تورم ماهانه یعنی از این ماه نسبت به ماه قبل تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اعلام آخرین نتیجه نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال گذشته گفت: استان قم در نرخ تورم ۱۲ ماهه در جایگاه نوزدهم قرار گرفت و در تورم نقطه به نقطه جایگاه بیست و یکم و این عدد در ثبت تورم ماهانه یعنی فقط فقط همان اسفند ماه در جایگاه یکم قرار گرفتیم که در مقایسه با استان دوم کشور که سمنان بود تنها یک دهم درصد اختلاف داشتیم.

شاکر آرانی با اشاره به اینکه آن چیزی که برای محاسبات اقتصادی مهم محسوب می‌شود میزان نرخ توهم ۱۲ ماهه یا نقطه به نقطه است گفت: در مجموعه فعالیت‌های سال گذشته ستاد تنظیم بازار به ویژه در هفت ماهه پایان سال حدود ۱۰ درصد در تورم نقطه‌ای کاهش داشتیم؛ این در صورتی است که میانگین کشوری حدود ۷ درصد کاهش را نشان می‌داد و سرعت کاهش تورم در استان قم در مقایسه با میانگین کشوری در تورم نقطه به نقطه بیشتر بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان این جایگاه و رشد را نتیجه جلسات و پیگیری‌های ستاد تنظیم بازار استان دانست.