رونمایی از دو رقم گندم جدید در استان یزد

طباطبایی مسئول بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، گفت: این دو رقم گندم جدید ارقام از عملکرد بالاتری نسبت به دیگر ارقام گندم برخوردار هستند، به گونه‌ای که تا ۷ تن و ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار گندم قابل برداشت است.

وی افزود: رقم‌های بامداد و سپهر از پایداری عملکردی مناسبی نیز برخوردارند و برای شرایط آب و هوایی بهینه و کم آبی نیز مناسب اند.

طباطبایی گفت: این ارقام مقاوم به خوابیدگی اند و آرد تولیدی از این ارقام نیز از کیفیت بهتری برخوردار است.

قرار است از دو سال آینده بذر گواهی شده این ارقام در اختیار کشاورزان استان برای کشت قرار گیرد.