افتتاح نمایندگی میوند بانک در کابل

نمایندگی میوند بانک به منظور فراهم آوری سهولت ها برای مراجعین امروز در مرکز آسان خدمت مکروریان کهنه افتتاح گردید.

دفتر مطبوعاتی اداره ملی احصاییه و معلومات طالبان بانشر این خبر نگاشته است: این نمایندگی به‌منظور جمع‌آوری عواید خدمات تذکره الکترونیکی، خدمات پس از توزیع تذکره، کارت تولد، پارچه فوتی و سایر خدمات این اداره فعال گردیده است.

قابل یادآوری است که بعد از امضای این تفاهمنامه اولین نمایندگی این بانک در اداره ملی احصائیه و معلومات فعال گردیده و خدمات مربوط را ارایه می نماید.