در سال گذشته؛
ایرانیان ۷۰۰ میلیارد تومان صدقه دادند

سید مرتضی بختیاری؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره میزان صدقات مردم اظهار کرد: مردم در سال قبل ۷۰۰ میلیارد تومان صدقه در صندوق صدقات انداختند.

وی گفت: البته میزان صدقات مردم در صندوق‌های صدقات به همراه کمک‌های آنها در سامانه ایتام نیز ۳ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان به ایتام کمک کرده‌اند.