میزان سفر‌های حمل ونقل عمومی درون شهری ۵۰ درصد است

علیرضا احمدی سرپرست ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور گفت: متوسط مصرف سوخت حدود ۱۲۰میلیون لیتر در روز  است و نسبت به قانونی که  پیش بینی شده میزان مصرف سوخت بسیار بیشتر شده است.

به گفته وی این میزان مصرف سوخت به دلیل سوء مدیریت ها در حوزه حمل ونقل عمومی است و با توجه به آنکه قانون توسعه و مدیریت مصرف پیش بینی کرده است که مصرف سوخت روند افزایشی داشته است و فاصله میزان مصرف با قانون پیش بینی شده است.

احمدی فینی گفت: میزان  مصرف سوخت ،بنزین، گازوئیل و برحسب میزان مسافر جابه جایی آنها  و براساس بار است و با توجه به آنکه  مقرر شده است  ۷۵درصد از سفرهای درون شهری از طریق ناوگان حمل ونقلی و درون شهری انجام شود اما طبق بررسی های صورت گرفته میزان سفرهای انجام شده از طریق ناوگان حمل ونقلی زیر ۵۰ درصد است .