بازدید از اردوگاه مراقبتی ابراهیم آباد

 آدینه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی از روند اجرای طرح طرد اتباع غیر مجاز در اردوگاه مراقبتی ابراهیم آباد اراک بازدید بعمل آورد.

این بازدید در راستای اجرای مصوبات جلسه قرارگاه ربیع (طرد اتباع غیر مجاز خارجی) و تشدید گشت های شناسایی، جمع آوری و طرد اتباع غیر مجاز صورت گرفته است.

پیش از این شرافتی مدیرکل امور اتباع خراسان رضوی به همراه هیات بازرسی از اردوگاه مراقبتی حسن آباد شاندیز بازدید به عمل آورده بود.

 اردوگاه مراقبتي ويژه اتباع (اردوگاه) در مرکزی، شهرستان اراک، بخش معصومیه و خیابان امام سجاد واقع شده است.