فراخوان جذب تکنسین دارویی در داروخانه هلال احمر استان یزد

 بنا براعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد؛ جمعیت هلال احمر استان یزد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز داروخانه جمعیت هلال احمر استان، از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی، عملی و انجام مصاحبه با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوطه و تایید صلاحیت عمومی‌توسط هسته مرکزی گزینش جمعیت هلال احمر به صورت قرارداد موقت قانون کار بدون تعهد استخدامی دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به وبگاه جمعیت هلال احمر استان یزد به نشانی https://yazd.rcs.ir/ مراجعه نمایند و پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی آزمون نسبت به تکمیل نمودن فرم‌های شماره ۱ و ۲ اقدام نمایند و مدارک و مستندات مورد نیاز را به همراه فرم‌های تکمیل شده به نشانی یزد – بلوار فردوسی – جمعیت هلال احمر استان یزد – اداره منابع انسانی و تحول اداری – واحد دبیرخانه تحویل دهند.