زنده شدنِ قنات حسن آبادنصرآباد پس از بارندگی‌ها

محمدجعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: قنات حسن آباد محمد ابراهیم که بیش از۱۴۰سال خشک بود، با کمک‌های فنی واعتباری جهادکشاورزی، خودیاری بهره برداران روستا و کارشناسی مهندس سعادت و دهقانپور به آبدهی رسید.

وی افزود: با بارندگی‌های اخیر جاری شدن آب در این قنات موجب شادمانی کشاورزان شدو باذبح گوسفند وپخش شیرینی ازجاری شدن آب دراین قنات استقبال کردند.

جعفری بیان کرد:قنات حسن آباد محمد ابراهیم نصرآباد یکی ازقنوات اصلی در منطقه استکه با جاری شدن آب دراین قنات زمین‌های کشاورزی روستاییان منطقه آبیاری می‌گردد.