گدایی در افغانستان ممنوع شد

وزارت عدلیه طالبان در خبرنامه‌ای از ابلاغ قانون ممنوعیت گدایی خبر داد و گفت این قانون ۳ فصل و ۲۷ ماده دارد و بر اساس آن، اشخاص صحت‌مند، کاسب و یا کسانی‌که خوراک یک روز خود را داشته باشند از گدایی منع شده‌اند.

استفاده از کودکان، معلولان و اشخاص معیوب به هدف گدایی نیز در این قانون منع شده است.

این در حالی است که در سطح شهر کابل پایتخت افغانستان و سایر شهر ها صدها تن دست به گدایی زده و از مردم تقاضای کمک دارند. 

در بسیاری از مناطق و حتی مقابل دروازه مساجد ده‌ها کودک و زن دیده می شود که طلب کمک می کنند.

بسیار از این افراد از فقر، تنگدستی و شماری هم از نبود کار و اشتغال شکایت دارند.

چند ماه پیش طالبان جمع آوری گدایان را آغاز کرد اما اکنون دوباره مشاهده می شود که در شهر و مقابل خبازی ها و فروشگاه ها تعداد گدایان افزایش یافته است.