هدفگذاری برگزاری ۶۰ کارگاه علمی در مزارع استان مرکزی

راشین پورمتین با تاکید بر اهمیت رسوخ علم در بخش کشاورزی، باغداری و دامداری، بیان کرد: استفاده از علم در این عرصه به افزایش تولید و تسهیل فعالیت برای افراد شاغل در این بخش می‌شود.

وی ادامه داد: کشاورز، باغدار، دامدار و افراد فعال در عرصه شیلات باید با دانش روز هماهنگ شوند و در این صورت به سود بیشتری نیز دست می‌یابند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های علمی در مزارع برای ارتباط نزدیک فعالین این عرصه با محققین و پژوهشگران در نظر گرفته شد که از علم به صورت کاربردی‌تر استفاده شود.