محکومیت تولید کننده مصالح ساختمانی در همدان
محکومیت تولید کننده مصالح ساختمانی در همدان

 رسول فرهانی گفت: شعبه دوم بدوی پرونده گرانفروشی ۱۰۰ تن آجر فشاری به ارزش ۱۱۰ میلیون ریال را بررسی کرد.

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی همدان گفت: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

فرهانی گفت: با گزارش بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت همدان، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

او گفت: با توجه به آغاز فصل ساخت وساز و اهمیت کنترل قیمت تمام شده مسکن، با هر گونه تخلف در این زمینه با قاطعیت برخورد خواهد شد.