مولوی عبدالکبیر:
اهداف استخباراتی کشورها را زیر نظر داریم

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرای طالبان گفت حکومت سرپرست اهداف استخباراتی کشورهای دیگر را زیر نظر دارد و در این باره با احتیاط گام برمی‌دارد.

مولوی عبدالکبیر که در یک نمایشگاه کتاب در پلچرخی کابل سخن می‌گفت، افزود که زندان جای شکنجه نه بل جای اصلاح و تربیت است.

به گفته معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، افغان‌ها با آموزش می‌توانند به اهداف شان برسند.