تخلیه خاکبرداری در حریم خارج از محل تعیین شده ممنوع است

شیرکو نورانی معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد گفت: برابر تصویب کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سایت سیدآباد، تخلیه هرگونه نخاله‌های عمرانی و ساختمانی و خاک‌های حاصل از خاکبرداری در محدوده شهر و حریم خارج از محل تعیین شده ممنوع  بوده و تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مواد ۱۶ و ٢٠ قانون مدیریت پسماند رفتار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا، سایت پسماند سیدآباد برای انتقال و تخلیه نخاله‌ها تعیین و در نظر گرفته شده است.

نورانی در ادامه از تمامی پیمانکاران فعال در این زمینه خواست ضمن رعایت این موضوع، همکاری‌های لازم را با ماموران کنترل شهرداری مهاباد داشته باشند.