تشکیل کمیته فنی  کارگروه مدیریت پسماند خوزستان

دومین جلسه کمیته فنی کارگروه مدیریت پسماند ها استان خوزستان به ریاست مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان برگزار شد .

 شاه ولی مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان گفت : باید با برنامه ریزی و تدوین و بازنگری طرح مدیریت پسماند شهرهای خوزستان اقدامات اصولی و مورد نیاز در خصوص مدیریت پسماندهای شهرهای خوزستان صورت پذیرد.

همچنین فرهاد قلی نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت: در طرح جامع  مدیریت پسماند استان مکان های دفن نهایی و مراحل اصولی مدیریت پسماندها تعیین شده است و تلاش می‌شود در بازنگری طرح جامع مدیریت پسماندشهری خوزستان واقعیت های مدیریت پسماندهای استان دیده شود و باید شهرداری های استان نسبت به جانمایی محل های دفن وفق مقررات و استاندارد ها اقدام نمایند.

در این نشست طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های اندیمشک ،شوش ،حمیدیه ،هتگل و رامهرمز و همچنین نحوه مدیریت پسماندهای اربعین بررسی گردید.