گیر افتادن ساکنان مجتمع 301 واحدی در دعوای حقوقی پیمانکار و مدیر عامل تعاونی

ساکنان مجتمع ۳۰۱ واحدی بیست متری شاهد غربی در اعتراض به رای دادگاه برای مزایده واحد‌ها با برگزاری تجمع در بندرعباس، خواستاری رسیدگی به این مشکل شدند.

به گفته ساکنان، خریداران همه مطالبه تعاونی مسکن را پرداخته اند و برخی از ساکنان نیزاقساط وام مشارکت بانک را هم تمام کرده اند ولی به دلیل وجود نواقصی در مجتمع، شهرداری پایان کار صادر نمی‌کند و در نتیجه هنوز اسناد رسمی به نام خریداران صادر نشده است.

تجمع کنندگان گفتند؛ دعوای حقوقی بین پیمانکار و مدیر عامل تعاونی مسکن مجتمع است و دادگاه رای به مزایده همه ۳۰۱ واحد مسکونی به نفع پیمانکار داده است.