قلع و قمع ۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در مرند

 اللهیاری با تاکید بر لزوم اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: یک مورد از ساخت وساز‌های غیر مجاز در اجرای حکم قطعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اراضی روستای زرغان توسط حکم مقام قضایی تخریب شد و ۲ مورد دیگر در اراضی کشاورزی روستا‌های جواش وبنگین توسط مالکین به صورت داوطلبانه به صورت خوداجرایی به حالت اولیه بازگشت.

وی با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی موجب تأمین امنیت غذایی، توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارز آوری می‌شود تاکید کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی طبق قانون حفظ کاربری اراضی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.