ساماندهی بازار اجاره و مسکن در یزد

خواجه رضایی  مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در نشست شورای مسکن استان یزد گفت: تبیین قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن در دستور کار است.

وی ادامه داد:در این نشست برای شهر یزد حداکثر مبلغ اجاره ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب رسید و از چند روز آینده اعمال خواهد شد.

خواجه رضایی خاطرنشان کرد: ساماندهی بنگاه‌های املاک و ساماندهی سکو‌های مجازی انتشار املاک از دیگر مصوبات این نشست بود.

خواجه رضایی از مدیریت تورم در حوزه مسکن استان یزد نیز خبر داد و گفت: در نشست امروز مصوب شد این موضوع با جدیت دنبال شود.