باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس هندسه پایه دوازدهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس هندسه پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس ریاضیات پایه دوازدهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس ریاضیات پایه دوازدهم رشته علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس ادبیات فارسی پایه دهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس ادبیات فارسی پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس مکانیک خودرو پایه دوازدهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس مکانیک خودرو پایه دوازدهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس استاندارد نرم افزار اداری پایه دهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس استاندارد نرم افزار اداری پایه دهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم - حل تمرین مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم - حل تمرین که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس فیزیک یازدهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس فیزیک یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دهم ابتدایی مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس فیزیک پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم مورخ ۲۰ فروردین
فیلم کلاس عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.