جدول کامل مسابقات سری آ ایتالیا هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۱ یوونتوس ۳ ۰ کالیاری ۱۸:۰۰ یوونتوس آرنا
۲ هلاس ورونا ۱ ۳ ناپولی ۱۸:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
۳ آتالانتا ۰ ۱ آ اس رم ۱۸:۰۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۴ اودینزه ۱ ۲ کیه وو ۱۸:۰۰ فریولی
۵ ساسولو ۰ ۰ جنوا ۱۸:۰۰ آلبرتو براگلیا
۶ سمپدوریا ۲ ۱ بنونتو ۱۸:۰۰ لوئیجی فراری
۷ لاتزیو ۰ ۰ اسپال ۱۸:۰۰ المپیک رم
۸ اینترمیلان ۳ ۰ فیورنتینا ۱۸:۰۰ جوزپه مه آتزا
۹ بولونیا ۱ ۱ تورینو ۱۸:۰۰ رناتو دلارا
۱۰ کروتونه ۰ ۳ آث میلان ۱۸:۰۰ کروتونه
هفته 2
شنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۶
۱۱ بنونتو ۰ ۱ بولونیا ۱۸:۰۰ بنونتو
۱۲ جنوا ۲ ۴ یوونتوس ۱۸:۰۰ لوئیجی فراری
۱۳ آ اس رم ۱ ۳ اینترمیلان ۱۸:۰۰ المپیک رم
۱۴ تورینو ۳ ۰ ساسولو ۱۸:۰۰ المپیک تورین
۱۵ کیه وو ۱ ۲ لاتزیو ۱۸:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۱۶ کروتونه ۰ ۰ هلاس ورونا ۱۸:۰۰ کروتونه
۱۷ فیورنتینا ۱ ۲ سمپدوریا ۱۸:۰۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۱۸ آث میلان ۲ ۱ کالیاری ۱۸:۰۰ سن سیرو
۱۹ ناپولی ۳ ۱ آتالانتا ۱۸:۰۰ سن پائولو
۲۰ اسپال ۳ ۲ اودینزه ۱۸:۰۰ پائولو ماتزا
هفته 3
شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶
۲۱ سمپدوریا - - آ اس رم ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۲۲ یوونتوس ۳ ۰ کیه وو ۲۰:۳۰ یوونتوس آرنا
يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶
۲۳ بولونیا ۰ ۳ ناپولی ۲۳:۱۵ رناتو دلارا
۲۴ بنونتو ۰ ۱ تورینو ۲۰:۳۰ بنونتو
۲۵ هلاس ورونا ۰ ۵ فیورنتینا ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۶ کالیاری ۱ ۰ کروتونه ۱۷:۳۰ سنت الیا
۲۷ آتالانتا ۲ ۱ ساسولو ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۲۸ لاتزیو ۴ ۱ آث میلان ۱۷:۳۰ المپیک رم
۲۹ اودینزه ۱ ۰ جنوا ۱۷:۳۰ فریولی
۳۰ اینترمیلان ۲ ۰ اسپال ۱۵:۰۰ جوزپه مه آتزا
هفته 4
شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۶
۳۱ کروتونه ۰ ۲ اینترمیلان ۱۷:۳۰ کروتونه
۳۲ فیورنتینا ۲ ۱ بولونیا ۲۰:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۳۳ آ اس رم ۳ ۰ هلاس ورونا ۲۳:۱۵ المپیک رم
يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
۳۴ جنوا ۳ ۲ لاتزیو ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۳۵ کیه وو ۱ ۱ آتالانتا ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۶ ناپولی ۶ ۰ بنونتو ۱۷:۳۰ سن پائولو
۳۷ آث میلان ۲ ۱ اودینزه ۱۷:۳۰ سن سیرو
۳۸ تورینو ۲ ۲ سمپدوریا ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۳۹ اسپال ۰ ۲ کالیاری ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۴۰ ساسولو ۱ ۳ یوونتوس ۱۵:۰۰ آلبرتو براگلیا
هفته 5
سه‌شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
۴۱ بولونیا ۱ ۱ اینترمیلان ۲۳:۱۵ رناتو دلارا
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
۴۲ کالیاری ۰ ۱ ساسولو ۲۳:۱۵ سنت الیا
۴۳ جنوا ۱ ۱ کیه وو ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۴۴ هلاس ورونا ۰ ۰ سمپدوریا ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
۴۵ یوونتوس ۱ ۰ فیورنتینا ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
۴۶ لاتزیو ۱ ۴ ناپولی ۲۳:۱۵ المپیک رم
۴۷ آث میلان ۲ ۰ اسپال ۲۳:۱۵ سن سیرو
۴۸ اودینزه ۲ ۳ تورینو ۲۳:۱۵ فریولی
۴۹ آتالانتا ۵ ۱ کروتونه ۲۳:۱۵ آتلتی آزوری دایتالیا
۵۰ بنونتو ۰ ۴ آ اس رم ۲۰:۳۰ بنونتو
هفته 6
شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
۵۱ یوونتوس ۴ ۰ تورینو ۲۲:۱۵ یوونتوس آرنا
۵۲ اسپال ۲ ۳ ناپولی ۱۹:۳۰ پائولو ماتزا
۵۳ آ اس رم ۳ ۱ اودینزه ۱۶:۳۰ المپیک رم
يکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶
۵۴ فیورنتینا ۱ ۱ آتالانتا ۲۲:۱۵ آرتمیو فرانکی فلورانس
۵۵ ساسولو ۰ ۱ بولونیا ۱۹:۳۰ آلبرتو براگلیا
۵۶ اینترمیلان ۱ ۰ جنوا ۱۶:۳۰ جوزپه مه آتزا
۵۷ هلاس ورونا ۰ ۳ لاتزیو ۱۶:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۵۸ کروتونه ۲ ۰ بنونتو ۱۶:۳۰ کروتونه
۵۹ کالیاری ۰ ۲ کیه وو ۱۶:۳۰ سنت الیا
۶۰ سمپدوریا ۲ ۰ آث میلان ۱۴:۰۰ لوئیجی فراری
هفته 7
شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۶
۶۱ جنوا ۰ ۱ بولونیا ۲۲:۱۵ لوئیجی فراری
۶۲ اودینزه ۴ ۰ سمپدوریا ۱۹:۳۰ فریولی
يکشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۶
۶۳ آتالانتا ۲ ۲ یوونتوس ۲۲:۱۵ آتلتی آزوری دایتالیا
۶۴ آث میلان ۰ ۲ آ اس رم ۱۹:۳۰ سن سیرو
۶۵ کیه وو ۲ ۱ فیورنتینا ۱۶:۳۰ یوونتوس آرنا
۶۶ بنونتو ۱ ۲ اینترمیلان ۱۶:۳۰ بنونتو
۶۷ لاتزیو ۶ ۱ ساسولو ۱۶:۳۰ المپیک رم
۶۸ تورینو ۲ ۲ هلاس ورونا ۱۶:۳۰ المپیک تورین
۶۹ اسپال ۱ ۱ کروتونه ۱۹:۳۰ پائولو ماتزا
۷۰ ناپولی ۳ ۰ کالیاری ۱۴:۰۰ سن پائولو
هفته 8
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
۷۱ هلاس ورونا ۱ ۰ بنونتو ۲۲:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
يکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۷۲ اینترمیلان ۳ ۲ آث میلان ۲۲:۱۵ جوزپه مه آتزا
۷۳ ساسولو ۰ ۰ کیه وو ۱۶:۳۰ آلبرتو براگلیا
۷۴ سمپدوریا ۳ ۱ آتالانتا ۱۶:۳۰ لوئیجی فراری
۷۵ کروتونه ۲ ۲ تورینو ۱۶:۳۰ کروتونه
۷۶ کالیاری ۲ ۳ جنوا ۱۶:۳۰ سنت الیا
۷۷ بولونیا ۲ ۱ اسپال ۱۶:۳۰ رناتو دلارا
۷۸ فیورنتینا ۲ ۱ اودینزه ۱۴:۰۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
۷۹ آ اس رم ۰ ۱ ناپولی ۲۲:۱۵ المپیک رم
۸۰ یوونتوس ۱ ۲ لاتزیو ۱۹:۳۰ یوونتوس آرنا
هفته 9
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
۸۱ ناپولی ۰ ۰ اینترمیلان ۲۲:۱۵ سن پائولو
۸۲ سمپدوریا ۵ ۰ کروتونه ۱۹:۳۰ لوئیجی فراری
يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۸۳ لاتزیو ۳ ۰ کالیاری ۲۲:۱۵ المپیک رم
۸۴ اودینزه ۲ ۶ یوونتوس ۱۹:۳۰ فریولی
۸۵ آث میلان ۰ ۰ جنوا ۱۶:۳۰ سن سیرو
۸۶ تورینو ۰ ۱ آ اس رم ۱۶:۳۰ المپیک تورین
۸۷ اسپال ۰ ۱ ساسولو ۱۶:۳۰ پائولو ماتزا
۸۸ بنونتو ۰ ۳ فیورنتینا ۱۶:۳۰ بنونتو
۸۹ آتالانتا ۱ ۰ بولونیا ۱۶:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۹۰ کیه وو ۳ ۲ هلاس ورونا ۱۴:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
هفته 10
سه‌شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶
۹۱ اینترمیلان ۳ ۲ سمپدوریا ۲۲:۱۵ جوزپه مه آتزا
چهارشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۶
۹۲ ساسولو ۰ ۱ اودینزه ۲۲:۱۵ آلبرتو براگلیا
۹۳ آ اس رم ۱ ۰ کروتونه ۲۲:۱۵ المپیک رم
۹۴ یوونتوس ۴ ۱ اسپال ۲۲:۱۵ یوونتوس آرنا
۹۵ جنوا ۲ ۳ ناپولی ۲۲:۱۵ لوئیجی فراری
۹۶ فیورنتینا ۳ ۰ تورینو ۲۲:۱۵ آرتمیو فرانکی فلورانس
۹۷ کیه وو ۱ ۴ آث میلان ۲۲:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
۹۸ کالیاری ۲ ۱ بنونتو ۲۲:۱۵ سنت الیا
۹۹ بولونیا ۱ ۲ لاتزیو ۲۲:۱۵ رناتو دلارا
۱۰۰ آتالانتا ۳ ۰ هلاس ورونا ۲۰:۰۰ آتلتی آزوری دایتالیا
هفته 11
شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶
۱۰۱ آث میلان ۰ ۲ یوونتوس ۱۹:۳۰ سن سیرو
۱۰۲ آ اس رم ۱ ۰ بولونیا ۲۲:۱۵ المپیک رم
يکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶
۱۰۳ تورینو ۲ ۱ کالیاری ۲۳:۱۵ المپیک تورین
۱۰۴ اودینزه ۲ ۱ آتالانتا ۱۷:۳۰ فریولی
۱۰۵ اسپال ۱ ۰ جنوا ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۱۰۶ سمپدوریا ۴ ۱ کیه وو ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۱۰۷ ناپولی ۳ ۱ ساسولو ۱۷:۳۰ سن پائولو
۱۰۸ کروتونه ۲ ۱ فیورنتینا ۱۷:۳۰ کروتونه
۱۰۹ بنونتو ۱ ۵ لاتزیو ۱۵:۰۰ بنونتو
دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶
۱۱۰ هلاس ورونا ۱ ۲ اینترمیلان ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
هفته 12
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
۱۱۱ جنوا ۰ ۲ سمپدوریا ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۱۱۲ بولونیا ۲ ۳ کروتونه ۲۰:۳۰ رناتو دلارا
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
۱۱۳ ساسولو ۰ ۲ آث میلان ۲۳:۱۵ آلبرتو براگلیا
۱۱۴ آتالانتا ۱ ۱ اسپال ۲۰:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۱۱۵ فیورنتینا ۲ ۴ آ اس رم ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۱۱۶ کیه وو ۰ ۰ ناپولی ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۱۱۷ کالیاری ۲ ۱ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ سنت الیا
۱۱۸ لاتزیو - - اودینزه ۱۷:۳۰ المپیک رم
۱۱۹ یوونتوس ۲ ۱ بنونتو ۱۷:۳۰ یوونتوس آرنا
۱۲۰ اینترمیلان ۱ ۱ تورینو ۱۵:۰۰ جوزپه مه آتزا
هفته 13
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
۱۲۱ آ اس رم ۲ ۱ لاتزیو ۲۰:۳۰ المپیک رم
۱۲۲ ناپولی ۲ ۱ آث میلان ۲۳:۱۵ سن پائولو
يکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
۱۲۳ کروتونه ۰ ۱ جنوا ۱۵:۰۰ کروتونه
۱۲۴ بنونتو ۱ ۲ ساسولو ۱۷:۳۰ بنونتو
۱۲۵ سمپدوریا ۳ ۲ یوونتوس ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۱۲۶ اسپال ۱ ۱ فیورنتینا ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۱۲۷ تورینو ۱ ۱ کیه وو ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۱۲۸ اودینزه ۰ ۱ کالیاری ۱۷:۳۰ فریولی
۱۲۹ اینترمیلان ۲ ۰ آتالانتا ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
۱۳۰ هلاس ورونا ۳ ۲ بولونیا ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
هفته 14
شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶
۱۳۱ کالیاری ۱ ۳ اینترمیلان ۲۳:۱۵ سنت الیا
۱۳۲ ساسولو ۰ ۲ هلاس ورونا ۲۰:۳۰ آلبرتو براگلیا
۱۳۳ کیه وو ۲ ۱ اسپال ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۱۳۴ بولونیا ۳ ۰ سمپدوریا ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
يکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶
۱۳۵ یوونتوس ۳ ۰ کروتونه ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
۱۳۶ لاتزیو ۱ ۱ فیورنتینا ۲۰:۳۰ المپیک رم
۱۳۷ آث میلان ۰ ۰ تورینو ۱۷:۳۰ سن سیرو
۱۳۸ اودینزه ۰ ۱ ناپولی ۱۷:۳۰ فریولی
۱۳۹ جنوا ۱ ۱ آ اس رم ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
دوشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۶
۱۴۰ آتالانتا ۱ ۰ بنونتو ۲۳:۱۵ آتلتی آزوری دایتالیا
هفته 15
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
۱۴۱ آ اس رم ۳ ۱ اسپال ۲۱:۰۰ المپیک رم
۱۴۲ ناپولی ۰ ۱ یوونتوس ۲۳:۱۵ سن پائولو
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
۱۴۳ تورینو ۱ ۱ آتالانتا ۲۳:۱۵ المپیک تورین
يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
۱۴۴ سمپدوریا ۱ ۲ لاتزیو ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۱۴۵ اینترمیلان ۵ ۰ کیه وو ۱۷:۳۰ جوزپه مه آتزا
۱۴۶ فیورنتینا ۳ ۰ ساسولو ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۱۴۷ بولونیا ۱ ۱ کالیاری ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۱۴۸ بنونتو ۱ ۲ آث میلان ۱۵:۰۰ بنونتو
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
۱۴۹ هلاس ورونا ۰ ۱ جنوا ۲۳:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۱۵۰ کروتونه ۰ ۳ اودینزه ۲۱:۳۰ کروتونه
هفته 16
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
۱۵۱ یوونتوس ۰ ۰ اینترمیلان ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
۱۵۲ کالیاری ۲ ۲ سمپدوریا ۲۰:۳۰ سنت الیا
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۱۵۳ آث میلان ۲ ۱ بولونیا ۲۳:۱۵ سن سیرو
۱۵۴ ساسولو ۲ ۱ کروتونه ۲۰:۳۰ آلبرتو براگلیا
۱۵۵ اودینزه ۲ ۰ بنونتو ۱۷:۳۰ فریولی
۱۵۶ اسپال ۲ ۲ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۱۵۷ ناپولی ۰ ۰ فیورنتینا ۱۷:۳۰ سن پائولو
۱۵۸ کیه وو ۰ ۰ آ اس رم ۱۵:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
۱۵۹ لاتزیو ۱ ۳ تورینو ۲۳:۳۰ المپیک رم
سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
۱۶۰ جنوا ۱ ۲ آتالانتا ۲۱:۳۰ لوئیجی فراری
هفته 17
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
۱۶۱ آ اس رم ۱ ۰ کالیاری ۲۳:۱۵ المپیک رم
۱۶۲ تورینو ۱ ۳ ناپولی ۲۰:۳۰ المپیک تورین
۱۶۳ اینترمیلان ۱ ۳ اودینزه ۱۷:۳۰ جوزپه مه آتزا
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۱۶۴ آتالانتا ۳ ۳ لاتزیو ۲۳:۱۵ آتلتی آزوری دایتالیا
۱۶۵ بنونتو ۱ ۲ اسپال ۲۰:۳۰ بنونتو
۱۶۶ فیورنتینا ۰ ۰ جنوا ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۱۶۷ کروتونه ۱ ۰ کیه وو ۱۷:۳۰ کروتونه
۱۶۸ بولونیا ۰ ۳ یوونتوس ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۱۶۹ سمپدوریا ۰ ۱ ساسولو ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۱۷۰ هلاس ورونا ۳ ۰ آث میلان ۱۵:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
هفته 18
جمعه ۰۱ دی ۱۳۹۶
۱۷۱ کالیاری ۰ ۱ فیورنتینا ۲۳:۱۵ سنت الیا
۱۷۲ کیه وو ۲ ۳ بولونیا ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶
۱۷۳ یوونتوس ۱ ۰ آ اس رم ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
۱۷۴ آث میلان ۰ ۲ آتالانتا ۲۰:۳۰ سن سیرو
۱۷۵ اودینزه ۴ ۰ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ فریولی
۱۷۶ اسپال ۲ ۲ تورینو ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۱۷۷ ساسولو ۱ ۰ اینترمیلان ۱۷:۳۰ آلبرتو براگلیا
۱۷۸ ناپولی ۳ ۲ سمپدوریا ۱۷:۳۰ سن پائولو
۱۷۹ جنوا ۱ ۰ بنونتو ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۱۸۰ لاتزیو ۴ ۰ کروتونه ۱۵:۰۰ المپیک رم
هفته 19
جمعه ۰۸ دی ۱۳۹۶
۱۸۱ کروتونه ۰ ۱ ناپولی ۲۳:۱۵ کروتونه
شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۶
۱۸۲ هلاس ورونا ۱ ۳ یوونتوس ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
۱۸۳ اینترمیلان ۰ ۰ لاتزیو ۲۰:۳۰ جوزپه مه آتزا
۱۸۴ تورینو ۰ ۰ جنوا ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۱۸۵ سمپدوریا ۲ ۰ اسپال ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۱۸۶ آ اس رم ۱ ۱ ساسولو ۱۷:۳۰ المپیک رم
۱۸۷ بولونیا ۱ ۲ اودینزه ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۱۸۸ بنونتو ۱ ۰ کیه وو ۱۷:۳۰ بنونتو
۱۸۹ آتالانتا ۱ ۲ کالیاری ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۱۹۰ فیورنتینا ۱ ۱ آث میلان ۱۵:۰۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
هفته 20
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
۱۹۱ فیورنتینا ۱ ۱ اینترمیلان ۲۳:۱۵ آرتمیو فرانکی فلورانس
۱۹۲ کیه وو ۱ ۱ اودینزه ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
۱۹۳ کالیاری ۰ ۱ یوونتوس ۲۳:۱۵ سنت الیا
۱۹۴ آ اس رم ۱ ۲ آتالانتا ۲۰:۳۰ المپیک رم
۱۹۵ جنوا ۱ ۰ ساسولو ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۱۹۶ بنونتو ۳ ۲ سمپدوریا ۱۷:۳۰ بنونتو
۱۹۷ اسپال ۲ ۵ لاتزیو ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۱۹۸ ناپولی ۲ ۰ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ سن پائولو
۱۹۹ آث میلان ۱ ۰ کروتونه ۱۷:۳۰ سن سیرو
۲۰۰ تورینو ۳ ۰ بولونیا ۱۵:۰۰ المپیک تورین
هفته 21
دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
۲۰۱ یوونتوس ۱ ۰ جنوا ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
يکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۰۲ اینترمیلان ۱ ۱ آ اس رم ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
۲۰۳ کالیاری ۱ ۲ آث میلان ۲۰:۳۰ سنت الیا
۲۰۴ سمپدوریا ۳ ۱ فیورنتینا ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۲۰۵ هلاس ورونا ۰ ۳ کروتونه ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۰۶ لاتزیو ۵ ۱ کیه وو ۱۷:۳۰ المپیک رم
۲۰۷ بولونیا ۳ ۰ بنونتو ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۲۰۸ ساسولو ۱ ۱ تورینو ۱۷:۳۰ آلبرتو براگلیا
۲۰۹ اودینزه ۱ ۱ اسپال ۱۷:۳۰ فریولی
۲۱۰ آتالانتا ۰ ۱ ناپولی ۱۵:۰۰ آتلتی آزوری دایتالیا
هفته 22
چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۱۱ سمپدوریا ۱ ۱ آ اس رم ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۲۱۲ لاتزیو ۳ ۰ اودینزه ۲۱:۰۰ المپیک رم
شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
۲۱۳ کیه وو ۰ ۲ یوونتوس ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۱۴ ساسولو ۰ ۳ آتالانتا ۲۰:۳۰ آلبرتو براگلیا
يکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۱۵ آ اس رم ۰ ۱ سمپدوریا ۲۳:۱۵ المپیک رم
۲۱۶ آث میلان ۲ ۱ لاتزیو ۲۰:۳۰ سن سیرو
۲۱۷ فیورنتینا ۱ ۴ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۲۱۸ کروتونه ۱ ۱ کالیاری ۱۷:۳۰ کروتونه
۲۱۹ ناپولی ۳ ۱ بولونیا ۱۷:۳۰ سن پائولو
۲۲۰ تورینو ۳ ۰ بنونتو ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۲۲۱ جنوا ۰ ۱ اودینزه ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۲۲۲ اسپال ۱ ۱ اینترمیلان ۱۵:۰۰ پائولو ماتزا
هفته 23
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۲۳ اینترمیلان ۱ ۱ کروتونه ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
۲۲۴ سمپدوریا ۱ ۱ تورینو ۲۰:۳۰ لوئیجی فراری
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
۲۲۵ لاتزیو ۱ ۲ جنوا ۲۳:۱۵ المپیک رم
يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۲۲۶ بنونتو ۰ ۲ ناپولی ۲۳:۱۵ بنونتو
۲۲۷ اودینزه ۱ ۱ آث میلان ۱۷:۳۰ فریولی
۲۲۸ بولونیا ۱ ۲ فیورنتینا ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۲۲۹ آتالانتا ۱ ۰ کیه وو ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۲۳۰ کالیاری ۲ ۰ اسپال ۱۷:۳۰ سنت الیا
۲۳۱ یوونتوس ۷ ۰ ساسولو ۱۷:۳۰ یوونتوس آرنا
۲۳۲ هلاس ورونا ۰ ۱ آ اس رم ۱۵:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
هفته 24
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
۲۳۳ فیورنتینا ۰ ۲ یوونتوس ۲۳:۱۵ آرتمیو فرانکی فلورانس
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۳۴ ناپولی ۴ ۱ لاتزیو ۲۳:۱۵ سن پائولو
۲۳۵ کروتونه ۱ ۱ آتالانتا ۲۰:۳۰ کروتونه
۲۳۶ اسپال ۰ ۴ آث میلان ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
۲۳۷ آ اس رم ۵ ۲ بنونتو ۲۳:۱۵ المپیک رم
۲۳۸ اینترمیلان ۲ ۱ بولونیا ۱۷:۳۰ جوزپه مه آتزا
۲۳۹ تورینو ۲ ۰ اودینزه ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۲۴۰ سمپدوریا ۲ ۰ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۲۴۱ کیه وو ۰ ۱ جنوا ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۴۲ ساسولو ۰ ۰ کالیاری ۱۵:۰۰ آلبرتو براگلیا
هفته 25
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۴۳ جنوا ۲ ۰ اینترمیلان ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۲۴۴ کیه وو ۲ ۱ کالیاری ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۴۵ اودینزه ۰ ۲ آ اس رم ۱۷:۳۰ فریولی
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۲۴۶ آث میلان ۱ ۰ سمپدوریا ۲۳:۱۵ سن سیرو
۲۴۷ آتالانتا ۱ ۱ فیورنتینا ۲۰:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۲۴۸ ناپولی ۱ ۰ اسپال ۱۷:۳۰ سن پائولو
۲۴۹ بولونیا ۲ ۱ ساسولو ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۲۵۰ بنونتو ۳ ۲ کروتونه ۱۷:۳۰ بنونتو
۲۵۱ تورینو ۰ ۱ یوونتوس ۱۵:۰۰ المپیک تورین
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۲۵۲ لاتزیو ۲ ۰ هلاس ورونا ۲۳:۱۵ المپیک رم
هفته 26
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۵۳ اینترمیلان ۲ ۰ بنونتو ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
۲۵۴ بولونیا ۲ ۰ جنوا ۲۰:۳۰ رناتو دلارا
دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۵۵ کالیاری ۰ ۵ ناپولی ۲۳:۱۵ سنت الیا
يکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۵۶ آ اس رم ۰ ۲ آث میلان ۲۳:۱۵ المپیک رم
۲۵۷ یوونتوس - - آتالانتا ۲۰:۳۰ یوونتوس آرنا
۲۵۸ ساسولو ۰ ۳ لاتزیو ۱۷:۳۰ آلبرتو براگلیا
۲۵۹ فیورنتینا ۱ ۰ کیه وو ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۲۶۰ سمپدوریا ۲ ۱ اودینزه ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۲۶۱ هلاس ورونا ۲ ۱ تورینو ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۶۲ کروتونه ۲ ۳ اسپال ۱۵:۰۰ کروتونه
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
۲۶۳ یوونتوس ۲ ۰ آتالانتا ۲۰:۳۰ یوونتوس آرنا
هفته 27
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
۲۶۴ آث میلان - - اینترمیلان ۲۳:۱۵ سن سیرو
۲۶۵ کیه وو - - ساسولو ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۶۶ آتالانتا - - سمپدوریا ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۲۶۷ بنونتو - - هلاس ورونا ۱۷:۳۰ بنونتو
۲۶۸ اودینزه - - فیورنتینا ۱۷:۳۰ فریولی
۲۶۹ تورینو - - کروتونه ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۲۷۰ جنوا - - کالیاری ۱۵:۰۰ لوئیجی فراری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۲۷۱ ناپولی ۲ ۴ آ اس رم ۲۳:۱۵ سن پائولو
۲۷۲ لاتزیو ۰ ۱ یوونتوس ۲۰:۳۰ المپیک رم
۲۷۳ اسپال ۱ ۰ بولونیا ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
سه‌شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
۲۷۴ آتالانتا ۱ ۲ سمپدوریا ۲۱:۰۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۲۷۵ جنوا ۲ ۱ کالیاری ۲۱:۰۰ لوئیجی فراری
۲۷۶ اودینزه ۰ ۲ فیورنتینا ۲۱:۰۰ فریولی
چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
۲۷۷ بنونتو ۳ ۰ هلاس ورونا ۱۹:۳۰ بنونتو
۲۷۸ آث میلان ۰ ۰ اینترمیلان ۲۱:۰۰ سن سیرو
۲۷۹ تورینو ۴ ۱ کروتونه ۲۱:۰۰ المپیک تورین
۲۸۰ کیه وو ۱ ۱ ساسولو ۲۱:۰۰ مارک آنتونیو بنتگودی
هفته 28
يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۸۱ اینترمیلان ۰ ۰ ناپولی ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
۲۸۲ یوونتوس ۲ ۰ اودینزه ۱۷:۳۰ یوونتوس آرنا
۲۸۳ جنوا ۰ ۱ آث میلان ۲۰:۳۰ لوئیجی فراری
۲۸۴ کالیاری ۲ ۲ لاتزیو ۱۷:۳۰ سنت الیا
۲۸۵ ساسولو ۱ ۱ اسپال ۱۷:۳۰ آلبرتو براگلیا
۲۸۶ کروتونه ۴ ۱ سمپدوریا ۱۷:۳۰ کروتونه
۲۸۷ بولونیا ۰ ۱ آتالانتا ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۲۸۸ فیورنتینا ۱ ۰ بنونتو ۱۵:۰۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
۲۸۹ هلاس ورونا ۲ ۰ کیه وو ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۹۰ آ اس رم ۳ ۰ تورینو ۲۳:۱۵ المپیک رم
هفته 29
يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۹۱ ناپولی ۱ ۰ جنوا ۲۳:۱۵ سن پائولو
۲۹۲ تورینو ۱ ۲ فیورنتینا ۱۷:۳۰ المپیک تورین
۲۹۳ آث میلان ۳ ۲ کیه وو ۱۷:۳۰ سن سیرو
۲۹۴ هلاس ورونا ۰ ۵ آتالانتا ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۲۹۵ کروتونه ۰ ۲ آ اس رم ۱۷:۳۰ کروتونه
۲۹۶ سمپدوریا ۰ ۵ اینترمیلان ۱۵:۰۰ لوئیجی فراری
۲۹۷ لاتزیو ۱ ۱ بولونیا ۲۳:۱۵ المپیک رم
۲۹۸ بنونتو ۱ ۲ کالیاری ۱۷:۳۰ بنونتو
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۹۹ اسپال ۰ ۰ یوونتوس ۲۳:۱۵ پائولو ماتزا
۳۰۰ اودینزه ۱ ۲ ساسولو ۲۰:۳۰ فریولی
هفته 30
شنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
۳۰۱ یوونتوس ۳ ۱ آث میلان ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
۳۰۲ ساسولو ۱ ۱ ناپولی ۲۰:۳۰ آلبرتو براگلیا
۳۰۳ کیه وو ۲ ۱ سمپدوریا ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۰۴ اینترمیلان ۳ ۰ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ جوزپه مه آتزا
۳۰۵ فیورنتینا ۲ ۰ کروتونه ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۳۰۶ لاتزیو ۶ ۲ بنونتو ۱۷:۳۰ المپیک رم
۳۰۷ آتالانتا ۲ ۰ اودینزه ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۳۰۸ کالیاری ۰ ۴ تورینو ۱۷:۳۰ سنت الیا
۳۰۹ جنوا ۱ ۱ اسپال ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۳۱۰ بولونیا ۱ ۱ آ اس رم ۱۵:۰۰ رناتو دلارا
هفته 31
شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
۳۱۱ سمپدوریا ۰ ۰ جنوا ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۳۱۲ اسپال ۱ ۱ آتالانتا ۲۰:۳۰ پائولو ماتزا
۳۱۳ آ اس رم ۰ ۲ فیورنتینا ۲۰:۳۰ المپیک رم
۳۱۴ بنونتو ۲ ۴ یوونتوس ۱۷:۳۰ بنونتو
يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
۳۱۵ آث میلان ۱ ۱ ساسولو ۲۳:۱۵ سن سیرو
۳۱۶ اودینزه ۱ ۲ لاتزیو ۲۰:۳۰ فریولی
۳۱۷ ناپولی ۲ ۱ کیه وو ۱۷:۳۰ سن پائولو
۳۱۸ هلاس ورونا ۱ ۰ کالیاری ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۱۹ کروتونه ۱ ۰ بولونیا ۱۷:۳۰ کروتونه
۳۲۰ تورینو ۱ ۰ اینترمیلان ۱۵:۰۰ المپیک تورین
هفته 32
شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
۳۲۱ آتالانتا ۰ ۰ اینترمیلان ۲۳:۱۵ آتلتی آزوری دایتالیا
۳۲۲ کیه وو ۰ ۰ تورینو ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۲۳ جنوا ۱ ۰ کروتونه ۲۰:۳۰ لوئیجی فراری
۳۲۴ کالیاری ۲ ۱ اودینزه ۱۷:۳۰ سنت الیا
يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
۳۲۵ لاتزیو ۰ ۰ آ اس رم ۲۳:۱۵ المپیک رم
۳۲۶ یوونتوس ۳ ۰ سمپدوریا ۲۰:۳۰ یوونتوس آرنا
۳۲۷ بولونیا ۲ ۰ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۳۲۸ آث میلان ۰ ۰ ناپولی ۱۷:۳۰ سن سیرو
۳۲۹ ساسولو ۲ ۲ بنونتو ۱۷:۳۰ آلبرتو براگلیا
۳۳۰ فیورنتینا ۰ ۰ اسپال ۱۵:۰۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
هفته 33
سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
۳۳۱ اینترمیلان ۴ ۰ کالیاری ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
۳۳۲ بنونتو ۰ ۳ آتالانتا ۲۰:۳۰ بنونتو
۳۳۳ سمپدوریا ۱ ۰ بولونیا ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۳۳۴ اسپال ۰ ۰ کیه وو ۲۳:۱۵ پائولو ماتزا
۳۳۵ آ اس رم ۲ ۱ جنوا ۲۳:۱۵ المپیک رم
۳۳۶ کروتونه ۱ ۱ یوونتوس ۲۳:۱۵ کروتونه
۳۳۷ فیورنتینا ۳ ۴ لاتزیو ۲۳:۱۵ آرتمیو فرانکی فلورانس
۳۳۸ تورینو ۱ ۱ آث میلان ۲۳:۱۵ المپیک تورین
۳۳۹ هلاس ورونا ۰ ۱ ساسولو ۲۳:۱۵ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۴۰ ناپولی ۴ ۲ اودینزه ۲۳:۱۵ سن پائولو
هفته 34
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۴۱ آث میلان ۰ ۱ بنونتو ۲۳:۱۵ سن سیرو
۳۴۲ ساسولو ۱ ۰ فیورنتینا ۲۰:۳۰ آلبرتو براگلیا
۳۴۳ اسپال ۰ ۳ آ اس رم ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۴۴ یوونتوس ۰ ۱ ناپولی ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
۳۴۵ کیه وو ۱ ۲ اینترمیلان ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۴۶ آتالانتا ۲ ۱ تورینو ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۳۴۷ لاتزیو ۴ ۰ سمپدوریا ۱۷:۳۰ المپیک رم
۳۴۸ اودینزه ۱ ۲ کروتونه ۱۷:۳۰ فریولی
۳۴۹ کالیاری ۰ ۰ بولونیا ۱۵:۰۰ سنت الیا
دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۵۰ جنوا ۳ ۱ هلاس ورونا ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
هفته 35
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۵۱ آ اس رم ۴ ۱ کیه وو ۲۰:۳۰ المپیک رم
۳۵۲ اینترمیلان ۲ ۳ یوونتوس ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۵۳ تورینو ۰ ۱ لاتزیو ۲۳:۱۵ المپیک تورین
۳۵۴ فیورنتینا ۳ ۰ ناپولی ۲۰:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۳۵۵ سمپدوریا ۴ ۱ کالیاری ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۳۵۶ آتالانتا ۳ ۱ جنوا ۱۷:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۳۵۷ بولونیا ۱ ۲ آث میلان ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۳۵۸ بنونتو ۳ ۳ اودینزه ۱۷:۳۰ بنونتو
۳۵۹ هلاس ورونا ۱ ۳ اسپال ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۶۰ کروتونه ۴ ۱ ساسولو ۱۵:۰۰ کروتونه
هفته 36
شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۶۱ آث میلان ۴ ۱ هلاس ورونا ۲۰:۳۰ سن سیرو
۳۶۲ یوونتوس ۳ ۱ بولونیا ۲۳:۱۵ یوونتوس آرنا
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۶۳ کالیاری ۰ ۱ آ اس رم ۲۳:۱۵ سنت الیا
۳۶۴ ساسولو ۱ ۰ سمپدوریا ۲۰:۳۰ آلبرتو براگلیا
۳۶۵ اسپال ۲ ۰ بنونتو ۱۷:۳۰ پائولو ماتزا
۳۶۶ لاتزیو ۱ ۱ آتالانتا ۱۷:۳۰ المپیک رم
۳۶۷ جنوا ۲ ۳ فیورنتینا ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری
۳۶۸ کیه وو ۲ ۱ کروتونه ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۶۹ ناپولی ۲ ۲ تورینو ۱۷:۳۰ سن پائولو
۳۷۰ اودینزه ۰ ۴ اینترمیلان ۱۵:۰۰ فریولی
هفته 37
شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۷۱ بنونتو ۱ ۰ جنوا ۲۰:۳۰ بنونتو
۳۷۲ اینترمیلان ۱ ۲ ساسولو ۲۳:۱۵ جوزپه مه آتزا
يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۷۳ آ اس رم ۰ ۰ یوونتوس ۲۳:۱۵ المپیک رم
۳۷۴ سمپدوریا ۰ ۲ ناپولی ۲۳:۱۵ لوئیجی فراری
۳۷۵ آتالانتا ۱ ۱ آث میلان ۲۰:۳۰ آتلتی آزوری دایتالیا
۳۷۶ بولونیا ۱ ۲ کیه وو ۱۷:۳۰ رناتو دلارا
۳۷۷ فیورنتینا ۰ ۱ کالیاری ۱۷:۳۰ آرتمیو فرانکی فلورانس
۳۷۸ کروتونه ۲ ۲ لاتزیو ۱۷:۳۰ کروتونه
۳۷۹ هلاس ورونا ۰ ۱ اودینزه ۱۷:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۸۰ تورینو ۲ ۱ اسپال ۱۷:۳۰ المپیک تورین
هفته 38
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۸۱ یوونتوس ۲ ۱ هلاس ورونا ۱۷:۳۰ یوونتوس آرنا
يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
۳۸۲ ساسولو ۰ ۱ آ اس رم ۲۳:۱۵ آلبرتو براگلیا
۳۸۳ لاتزیو ۲ ۳ اینترمیلان ۲۳:۱۵ المپیک رم
۳۸۴ ناپولی ۲ ۱ کروتونه ۲۰:۳۰ سن پائولو
۳۸۵ اودینزه ۱ ۰ بولونیا ۲۰:۳۰ فریولی
۳۸۶ کیه وو ۱ ۰ بنونتو ۲۰:۳۰ مارک آنتونیو بنتگودی
۳۸۷ کالیاری ۱ ۰ آتالانتا ۲۰:۳۰ سنت الیا
۳۸۸ آث میلان ۵ ۱ فیورنتینا ۲۰:۳۰ سن سیرو
۳۸۹ اسپال ۳ ۱ سمپدوریا ۲۰:۳۰ پائولو ماتزا
۳۹۰ جنوا ۱ ۲ تورینو ۱۷:۳۰ لوئیجی فراری