مشخصات استادیوم
نام استادیوم: رم
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: رم
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: