مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کپنهاگ
قاره: اروپا
کشور: دانمارک
شهر: کپنهاگ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: