مشخصات استادیوم
نام استادیوم: لگانس
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: لگانس
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: