مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سالن شهید بهشتی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مشهد
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: