مشخصات تیم
نام تیم: افغانستان
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: افغانستان
شهر: کابل
استادیوم اختصاصی: کابل
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸