آشنایی با ریشه ضرب‌المثل ها؛
احسان و نیکوکاری با دین و مسلک تلازمی ندارد و بیچاره در هر لباس بیچاره است و گرسنه به هر شکلی قابل ترحم می باشد، این سرچشمه ای بوده است تا ضرب المثل ما به وجود آید.
کد خبر: ۴۶۵۰۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۸


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
افرادی که حافظه بسیار قوی و نیرومند داشته باشند و مطالب و محفوظات را کمتر فراموش کنند به لوح محفوظ تشبیه و تمثیل می کنند و می گویند: فلانی لوح محفوظ است. یعنی آنچه در لوح ضمیرش نقش بسته هرگز زایل و زدوده نمی شود.
کد خبر: ۴۶۴۷۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۵


حقه بازی در اصطلاح مجازی به معنی تردستی و شعبده بازی و طراری آمده و حقه باز کسی است که تردست و شعبده باز و فریبنده و مکار و بامبولباز باشد .
کد خبر: ۴۶۳۴۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶


آشنایی با ریشه ضرب‌المثل ها؛
ریشه عبارت مثلی بالا از دو جا مایه می گیرد و دو عامل در به وجود آوردن آن موثر بوده است. یکی عامل فیزیکی و دیگری عامل تاریخی که البته در علت تسمیه ضر ب المثل بالا با توجه به قدمت آن عامل تاریخی منظور نظر است.
کد خبر: ۴۶۱۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


آشنایی باریشه ضرب المثل ها؛
وقتی كسی بیخود و بی‌جهت بهانه بگیرد این مثل را به او می‌گویند.
کد خبر: ۴۶۱۲۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷


آشنایی با ریشه ضرب‌اامثل ها؛
هرگاه راز و سر کسی فاش شود و به اصطلاح دیگر طشتش از بام افتاده باشد مجازا می گویند : فلانی پته اش روی آب افتاد یعنی اسرار مگویش فاش و برملا گردید .
کد خبر: ۴۶۱۰۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۶


آشنای با ریشه ضرب المثل ها؛
این مثل رفته رفته بر اثر مرور زمان به صورت ضرب المثل در آمد و در موارد مبارزات علنی و آشکار و به منظور تحقیر و تخفیف طرف مقابل مورد استفاده و استناد قرار گرفت.
کد خبر: ۴۶۰۹۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۵


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
آهسته و با تأنی راه رفتن یا غذا خوردن را اصطلاحاً در دهات و روستاها میرزا میرزا رفتن و میرزا میرزا خوردن گویند.
کد خبر: ۴۶۰۳۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۳۰


آشنایی با ریشه ضرب‌المثل ها؛
این عبارت فصیح و بلیغ چون از زبان عارف دانشمندی همچون جامی جاری شده بود از آن تاریخ رفته رفته بر سر زبانها افتاده در رابطه با بضاعت علمی و سرمایه معنوی مورد استفاده قرار گرفته است .
کد خبر: ۴۵۸۹۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۹


آشنایی با ضرب‌المثل ها؛
هر وقت یك نفر از دیگری كمك بخواهد و عوض كمك و فایده، زیان و ضرر ببیند این مثل را می‌گوید.
کد خبر: ۴۵۸۹۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۸


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
این مثل در موردی گفته می‌شود كه دو نفر از حیث اخلاق و رفتار با هم خیلی جور دربیایند.
کد خبر: ۴۵۸۶۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۶


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
عبارت بالا هنگامی به کار می رود که شخص ثالثی بخواهد اختلاف موجود بین دو یا چند نفر را مرتفع کرده واسطه صلح و آشتی شود. در این گونه موارد می گویند: فلانی دارد لنگ می اندازد. یعنی قصد دارد غائله و اختلاف فیمابین را با کدخدا منشی حل و فصل کند.
کد خبر: ۴۵۸۳۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۴


عبارت مثلی بالا ناظر بر فقها و روحانیون و همچنین علما و دانشمندان معمری است که برای تحصیل علم و کسب کمال شب زنده داریها کرده رنج و تعب فراوان را پذیرا شده اند تا بدین مقام و منزلت عالی و متعالی نایل آمده اند.
کد خبر: ۴۵۸۰۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۲


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
هرگاه کسی در مقام معارضه و مبارزه بالاتر و قویتر از خود برآید از باب هشدار و تهدید به او گفته می شود :" با او درنیفت و چوب توی آستینت می کند " یا به شکل دیگر :" طرف قوی است . حریفش نیستی و چوب توی آستینت می کند ."
کد خبر: ۴۵۷۸۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۰


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
یکی از بخاراییان که پس از آن واقعه جان سالم به در برده به خراسان گریخته بود چون حال بخارا را از او پرسیدند جواب داد:" آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند."
کد خبر: ۴۵۵۲۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


آشنایی با ریشه ضرب المثل‌ها؛
گرز رستم در اینجا گرو است ، یعنی : این مشکل علی رغم گفته شاعر" مشکلی نیست که آسان بشود " ، سنگلاخ ناهمواری است که برای تسطیع و هموار کردن آن " گاو نر می خواهد و مرد کهن "
کد خبر: ۴۵۵۰۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۲۲


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
چوبکاری نفرمایید ، فلانی مرا چوبکاری می کند ، خودم شرمنده هستم دیگر چوبکاری نفرمایید ، و قس علی هذا .
کد خبر: ۴۵۵۰۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۲۱


لوطیان مانند عیاران سابق هر چه به دست می آوردند به قدر حاجت برای خود و عائله شان برمی داشتند و بقیه را بین ضعفا و مستمندان تقسیم می کردند به همین جهت لوطی مرداف با جوانمرد و لوطی گری مرادف با جوانمردی و بخشندگی آمده است.
کد خبر: ۴۵۳۸۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۲


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
این ترکیب وصفی که اکنون به صورت ضرب المثل درآمده کنایه از افراد مجرب و آزموده است که گرم و سرد روزگار را چشیده ، نشیب و فراز زندگی را در نور دیده ، در بوته سختیها و دشواریها آبدیده شده باشند .
کد خبر: ۴۵۲۶۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۳


آشنایی با ریشه ضرب المثل ها؛
ریشه تاریخی ضرب المثل "حرف به کرسی نشاندن" را در جریان عروسیهای ایران در ازمنه و اعصار گذشته باید جستجو کرد .
کد خبر: ۴۵۲۲۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۳۱