انتخاب مرحله
انتخاب گروه
جدول عملکرد
تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
0
3
1
3
2
3
برده باخته نسبت برده باخته نسبت
۱ روسیه
۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۹ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳۶ ۱۴ 2.57 ۱۱۹۱ ۱۰۹۶ 1.09
۲ فرانسه
۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ ۱ ۳۸ ۱۶ 2.38 ۱۲۹۵ ۱۱۴۰ 1.14
۳ لهستان
۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۷ ۲ ۱ ۳ ۲ ۰ ۳۲ ۱۹ 1.68 ۱۲۲۰ ۱۱۲۴ 1.09
۴ آمریکا
۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۶ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۳۵ ۲۱ 1.67 ۱۲۷۳ ۱۲۰۴ 1.06
۵ برزیل
۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۶ ۲ ۲ ۳ ۰ ۲ ۳۴ ۲۱ 1.62 ۱۲۷۸ ۱۲۱۲ 1.05
۶ کانادا
۰ ۱۵ ۹ ۶ ۵ ۴ ۰ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۲۲ 1.41 ۱۲۳۹ ۱۲۰۶ 1.03
۷ صربستان
۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۰ ۰ ۳۳ ۲۴ 1.38 ۱۲۸۹ ۱۲۵۵ 1.03
۸ ایتالیا
۰ ۱۵ ۸ ۷ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳۰ ۲۸ 1.07 ۱۳۰۵ ۱۲۹۶ 1.01
۹ ایران
۰ ۱۵ ۷ ۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲۹ ۳۰ 0.97 ۱۳۷۹ ۱۳۶۷ 1.01
۱۰ آلمان
۰ ۱۵ ۷ ۸ ۲ ۴ ۱ ۳ ۲ ۳ ۲۹ ۳۰ 0.97 ۱۲۹۸ ۱۳۰۵ 0.99
۱۱ بلغارستان
۰ ۱۵ ۶ ۹ ۲ ۱ ۳ ۳ ۴ ۲ ۲۶ ۳۴ 0.76 ۱۲۸۸ ۱۳۵۱ 0.95
۱۲ آرژانتین
۰ ۱۵ ۵ ۱۰ ۳ ۱ ۱ ۳ ۵ ۲ ۲۴ ۳۳ 0.73 ۱۲۶۳ ۱۳۳۲ 0.95
۱۳ استرالیا
۰ ۱۵ ۵ ۱۰ ۱ ۳ ۱ ۵ ۴ ۱ ۲۱ ۳۵ 0.60 ۱۲۳۶ ۱۳۴۰ 0.92
۱۴ ژاپن
۰ ۱۵ ۵ ۱۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۳ ۲ ۲۲ ۳۸ 0.58 ۱۳۳۱ ۱۳۸۰ 0.96
۱۵ چین
۰ ۱۵ ۳ ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۷ ۴ ۱ ۱۵ ۳۹ 0.38 ۱۱۷۳ ۱۲۹۱ 0.91
۱۶ کره جنوبی
۰ ۱۵ ۱ ۱۴ ۱ ۰ ۰ ۹ ۲ ۳ ۱۱ ۴۲ 0.26 ۱۱۰۸ ۱۲۶۷ 0.87
جدول مسابقات
تيم تاریخ هفته نتیجه ست پوئن استادیوم وضعیت گزارش
میزبان مهمان یک دو سه چهار پنج
۱ آرژانتین آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۷ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۴ - ۲۶ ۲۱ - ۲۵ ۱۰ - ۱۵ 108 - 115 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲ چین بلغارستان ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۲۵ ۱۱ - ۱۵ 96 - 102 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۳ لهستان کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۴ آلمان ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 82 - 98 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۵ استرالیا ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 75 - 98 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۶ روسیه کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۱۴ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 57 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۷ صربستان برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 68 - 76 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۸ فرانسه ایران ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۰ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 99 - 83 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۹ بلغارستان آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۲:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 97 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۰ چین آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۱ لهستان روسیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۲ ایتالیا برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۱ ۲۴ - ۲۶ ۱۵ - ۸ 107 - 99 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۳ استرالیا ایران ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۹:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 75 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۴ آلمان صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۲۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۹ ۲۱ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۱۴ - ۲۵ ۰ - ۰ 76 - 94 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۵ کانادا کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۲۱:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۱۶ فرانسه ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۲۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 95 - 83 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۷ بلغارستان آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۱۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 94 - 87 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۸ چین آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 62 - 76 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۹ ایران ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۱۷:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۸ - ۳۰ ۲۴ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ 122 - 126 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۲۰ برزیل آلمان ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۴ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 70 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۱ لهستان کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۶ - ۲۴ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 97 - 87 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۲ فرانسه استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۲۰:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۰ ۳۶ - ۳۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 86 - 71 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۳ ایتالیا صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۲۱:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 55 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۴ کره جنوبی روسیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۶ - ۲۸ ۲۱ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 62 - 78 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۵ استرالیا روسیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 93 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۲۶ لهستان فرانسه ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۷ ژاپن آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - ۱۹:۴۵ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۱۰ - ۱۵ 98 - 101 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۸ چین آلمان ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - ۲۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 98 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۹ بلغارستان صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - ۲۱:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۴ - ۱۶ 102 - 112 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۳۰ برزیل کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - ۲۲:۳۵ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۳۱ کانادا ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۰۱:۴۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ 99 - 89 هفت مهر برگزار شده -
۳۲ آرژانتین ایران ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۰۴:۴۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۹ - ۱۵ 104 - 110 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۳۳ برزیل ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۶:۰۵ ۱ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 63 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۳۴ لهستان چین ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 هفت مهر برگزار شده -
۳۵ روسیه صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۸:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۲ - ۱۵ 108 - 107 هفت مهر برگزار شده -
۳۶ کره جنوبی آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۸:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 55 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۳۷ آلمان فرانسه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 62 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۳۸ بلغارستان استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 70 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۳۹ ایران ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۰۱:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۴۰ آرژانتین کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۰۴:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۶ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 89 - 98 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۴۱ کره جنوبی ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۱۷:۳۵ ۱ ۲ - ۳ ۲۹ - ۲۷ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۲۶ - ۲۸ ۱۲ - ۱۵ 111 - 111 هفت مهر برگزار شده -
۴۲ لهستان آلمان ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۷ ۰ - ۰ 89 - 98 هفت مهر برگزار شده -
۴۳ صربستان استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۹ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۷ ۱۵ - ۹ 110 - 103 هفت مهر برگزار شده -
۴۴ برزیل آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۲۰:۱۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۱ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۲۰ - ۱۸ 111 - 107 هفت مهر برگزار شده -
۴۵ فرانسه چین ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۲۱:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۶ ۲۲ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۱۳ - ۱۵ 106 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۴۶ بلغارستان روسیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 53 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۴۷ ایران کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۲۳:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 91 - 96 هفت مهر برگزار شده -
۴۸ آرژانتین ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ - ۰۲:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۳۳ - ۳۱ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 83 - 70 هفت مهر برگزار شده -
۴۹ ایتالیا لهستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۱۱:۱۰ ۱ ۲ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۷ - ۲۵ ۳۱ - ۲۹ ۱۰ - ۱۵ 100 - 115 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۵۰ ژاپن بلغارستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۱۴:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۴ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۷ - ۲۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 62 - 79 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۵۱ چین ایران ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 54 - 75 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۵۲ روسیه برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 100 هفت مهر برگزار شده -
۵۳ آرژانتین صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۱۹:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 95 هفت مهر برگزار شده -
۵۴ فرانسه کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۲۳:۱۵ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 هفت مهر برگزار شده -
۵۵ آلمان آمریکا ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۰۱:۱۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 54 هفت مهر برگزار شده -
۵۶ کانادا استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۰۴:۱۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 62 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۵۷ ایتالیا بلغارستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۰۸:۱۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۹ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ 96 - 86 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۵۸ ژاپن لهستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۱:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۶ - ۲۵ ۲۱ - ۲۴ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 57 - 74 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۵۹ ایران برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱ ۲ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۳ - ۱۵ 99 - 109 هفت مهر برگزار شده -
۶۰ روسیه چین ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۳۱ - ۲۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 81 - 75 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۶۱ فرانسه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۲۰:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۶ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 98 - 79 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۶۲ کره جنوبی صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۲۳:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۶ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 58 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۶۳ آمریکا استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۰۰:۴۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 95 - 77 هفت مهر برگزار شده -
۶۴ کانادا آلمان ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۰۳:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 89 - 95 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۶۵ بلغارستان لهستان ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۰۶:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۱۸ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 99 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۶۶ ژاپن ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۰:۱۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۵ - ۰ 109 - 93 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۶۷ چین برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 64 - 77 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۶۸ کره جنوبی آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۷:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 76 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۶۹ روسیه ایران ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۸ - ۳۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ 105 - 99 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۷۰ فرانسه صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۲۰:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۳۱ - ۲۹ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 81 - 60 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۷۱ استرالیا آلمان ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۲۱:۴۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۲ ۱۸ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۱۵ - ۱۱ 100 - 101 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۷۲ آمریکا کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۰۰:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۱۳ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 77 - 98 هفت مهر برگزار شده -
۷۳ روسیه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۲۳:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 64 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۷۴ چین ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۱۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 94 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۷۵ کره جنوبی استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۱۴:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۱۹ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 98 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۷۶ کانادا برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۱۷:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۳۴ - ۳۲ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 84 - 77 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۷۷ بلغارستان فرانسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۲۰:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 64 - 75 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۷۸ آلمان ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۲۰:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۱۲ - ۱۵ 99 - 106 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۷۹ استرالیا چین ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۱۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۷ ۴۱ - ۳۹ ۲۹ - ۲۷ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ 120 - 114 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۸۰ لهستان ایران ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۰۳:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۴ - ۲۶ ۲۴ - ۲۶ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 70 - 77 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۸۱ آمریکا صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۰۵:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 52 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۸۲ کره جنوبی ایتالیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۰۹:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۲ ۱۲ - ۱۵ 104 - 109 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۸۳ فرانسه برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۱۷:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 65 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۸۴ آلمان آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 95 - 85 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۸۵ بلغارستان کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۲۰:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۹ - ۲۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 79 - 68 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۸۶ روسیه ژاپن ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۲۱:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۸۷ ایران صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ - ۲۳:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۲۰ ۱۱ - ۱۵ 108 - 108 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۸۸ آمریکا لهستان ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۰۵:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۸۹ کره جنوبی چین ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۹۳:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 64 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۹۰ ایتالیا استرالیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۱۲:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۱۸ ۱۹ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 92 - 95 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۹۱ ژاپن آرژانتین ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۱۴:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۱ - ۱۵ 108 - 101 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۹۲ فرانسه کانادا ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۱۷:۰۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۴ - ۲۶ ۱۶ - ۱۴ 112 - 106 هفت مهر برگزار شده -
۹۳ آلمان روسیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۱۷:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 60 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۹۴ بلغارستان برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۲۰:۰۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۱۵ ۱۸ - ۲۵ ۱۵ - ۱۲ 102 - 99 هفت مهر برگزار شده -
۹۵ لهستان صربستان ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 69 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۹۶ آمریکا ایران ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ - ۰۳:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۹ - ۲۷ ۲۵ - ۲۰ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 80 - 71 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۹۷ کانادا صربستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۲:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 56 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۹۸ لهستان آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۳:۱۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۰ ۲۹ - ۲۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 80 - 71 هفت مهر برگزار شده -
۹۹ استرالیا برزیل ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۵:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 60 - 75 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۰۰ چین ژاپن ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۲۱ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 93 - 84 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۱۰۱ بلغارستان آلمان ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۶:۰۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۳ - ۱۵ 108 - 109 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۰۲ ایران کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۹:۱۵ ۱ ۳ - ۱ ۲۷ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 100 - 95 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۳ آمریکا فرانسه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۲۰:۰۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۸ - ۲۶ ۲۰ - ۲۵ ۱۲ - ۱۵ 106 - 114 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۰۴ ایتالیا روسیه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۲۳:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 63 - 75 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۰۵ استرالیا آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۲:۱۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 95 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۰۶ ژاپن صربستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۲:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۸ - ۲۶ ۳۳ - ۳۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 100 - 111 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۱۰۷ برزیل لهستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۴:۴۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 98 - 93 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۰۸ چین کانادا ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 66 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۹ آلمان کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 60 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۰ ایران بلغارستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۶:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۴ ۰ - ۰ 98 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۱ آمریکا روسیه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۲۰:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۱۱۲ ایتالیا فرانسه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۲۳:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۷ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 77 - 68 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۱۳ برزیل آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۰۶:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 66 - 75 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۱۴ استرالیا لهستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۰۹:۴۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۶ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 63 - 76 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۱۵ ژاپن کانادا ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۱۲:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 65 - 75 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۱۶ چین صربستان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 92 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۱۷ بلغارستان کره جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۲ - ۲۵ ۱۵ - ۱۲ 106 - 102 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۱۸ ایران آلمان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۲ - ۲۵ ۱۵ - ۱۱ 110 - 103 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۹ فرانسه روسیه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۲۰:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 51 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۲۰ ایتالیا آمریکا ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۲۳:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۷ - ۲۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 79 هفت مهر برگزار شده -
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.