انتخاب مرحله
انتخاب گروه انتخاب هفته
جدول عملکرد
تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
0
3
1
3
2
3
برده باخته نسبت برده باخته نسبت
۱ شهرداری ورامین
۵۹ ۲۴ ۲۰ ۴ ۹ ۸ ۳ ۱ ۱ ۲ ۶۵ ۲۶ 2.50 ۲۱۱۴ ۱۸۲۹ 1.16
۲ پیکان تهران
۴۹ ۲۴ ۱۶ ۸ ۴ ۹ ۳ ۳ ۱ ۴ ۵۷ ۳۹ 1.46 ۲۲۱۱ ۲۰۵۰ 1.08
۳ خاتم اردکان
۴۷ ۲۴ ۱۵ ۹ ۷ ۶ ۲ ۳ ۲ ۴ ۵۵ ۳۷ 1.49 ۲۰۳۵ ۱۹۸۳ 1.03
۴ فولاد سیرجان ایرانیان
۴۵ ۲۴ ۱۵ ۹ ۵ ۶ ۴ ۳ ۲ ۴ ۵۵ ۴۱ 1.34 ۲۱۲۵ ۲۰۶۴ 1.03
۵ پيام مشهد
۴۳ ۲۴ ۱۵ ۹ ۶ ۳ ۶ ۲ ۳ ۴ ۵۶ ۴۲ 1.33 ۲۱۱۶ ۱۹۶۱ 1.08
۶ کاله مازندران
۴۱ ۲۴ ۱۵ ۹ ۶ ۲ ۷ ۲ ۴ ۳ ۵۵ ۴۳ 1.28 ۲۲۱۲ ۲۰۹۵ 1.06
۷ سایپا
۳۹ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۴ ۶ ۳ ۲ ۶ ۳ ۵۱ ۴۵ 1.13 ۲۱۹۲ ۲۱۴۵ 1.02
۸ شهرداری گنبد
۳۷ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۳ ۳ ۷ ۳ ۳ ۵ ۵۲ ۵۰ 1.04 ۲۱۴۰ ۲۱۴۱ 1.00
۹ شهروند اراک
۳۱ ۲۴ ۱۱ ۱۳ ۳ ۴ ۴ ۶ ۵ ۲ ۴۲ ۵۱ 0.82 ۱۹۶۸ ۲۱۵۰ 0.92
۱۰ شهرداری تبریز
۳۱ ۲۴ ۱۰ ۱۴ ۲ ۵ ۳ ۵ ۵ ۴ ۴۳ ۵۳ 0.81 ۲۰۰۹ ۲۰۹۷ 0.96
۱۱ شهرداری ارومیه
۲۴ ۲۴ ۷ ۱۷ ۱ ۴ ۲ ۵ ۷ ۵ ۳۸ ۵۹ 0.64 ۲۰۷۶ ۲۲۲۳ 0.93
۱۲ عقاب نهاجا
۱۲ ۲۴ ۴ ۲۰ ۱ ۰ ۳ ۷ ۱۰ ۳ ۲۸ ۶۶ 0.42 ۱۹۷۷ ۲۱۶۹ 0.91
۱۳ درنا ارومیه
۱۰ ۲۴ ۲ ۲۲ ۱ ۱ ۰ ۱۰ ۸ ۴ ۲۲ ۶۷ 0.33 ۱۸۶۳ ۲۱۳۱ 0.87
جدول مسابقات
تيم تاریخ هفته نتیجه ست پوئن استادیوم وضعیت گزارش
میزبان مهمان یک دو سه چهار پنج
۱ شهرداری گنبد شهروند اراک ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۳ ۲۱ - ۲۵ ۳۱ - ۲۹ ۰ - ۰ 102 - 90 سالن المپیک برگزار شده -
۲ شهرداری ارومیه پیکان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۳ سایپا عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ 95 - 86 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۴ کاله مازندران پيام مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 95 - 81 ساری برگزار شده -
۵ فولاد سیرجان ایرانیان درنا ارومیه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 شهید اقدمی برگزار شده -
۶ خاتم اردکان شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 87 - 95 باشگاه رعد برگزار شده -
۷ شهرداری گنبد شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۲ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۴ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 50 ساری برگزار شده -
۸ پیکان تهران عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۲ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۸ - ۲۶ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 78 - 57 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۹ شهرداری تبریز کاله مازندران ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۲ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۲۵ ۳۴ - ۳۲ ۲۲ - ۲۵ ۲۰ - ۲۲ 118 - 123 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۰ فولاد سیرجان ایرانیان سایپا ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۲ ۳ - ۲ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۸ 112 - 102 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۱ پيام مشهد شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۲ ۳ - ۲ ۲۱ - ۲۵ ۳۰ - ۲۸ ۳۳ - ۳۱ ۲۵ - ۲۲ ۱۹ - ۱۷ 128 - 123 هفت مهر برگزار شده -
۱۲ درنا ارومیه خاتم اردکان ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۶:۰۰ ۲ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 90 - 100 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۳ عقاب نهاجا شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۳ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۶ - ۲۸ ۱۰ - ۱۵ 108 - 110 هفت مهر برگزار شده -
۱۴ شهروند اراک کاله مازندران ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۳ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۵ شهرداری ورامین شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۳ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ 99 - 88 ورامین برگزار شده -
۱۶ پیکان تهران فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۳ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 64 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۷ درنا ارومیه سایپا ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۳ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 60 - 75 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۸ خاتم اردکان پيام مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۶:۰۰ ۳ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 62 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۹ کاله مازندران شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۴ ۳ - ۲ ۲۶ - ۲۸ ۲۶ - ۲۴ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۹ 115 - 103 ساری برگزار شده -
۲۰ فولاد سیرجان ایرانیان شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۴ ۲ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۴ - ۱۶ 108 - 110 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۲۱ شهرداری ورامین شهروند اراک ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۶:۳۰ ۴ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 47 ورامین برگزار شده -
۲۲ درنا ارومیه پیکان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۴ ۱ - ۳ ۱۵ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 78 - 98 باشگاه رعد برگزار شده -
۲۳ پيام مشهد شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۶:۳۰ ۴ ۳ - ۲ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۴ ۱۳ - ۲۵ ۱۸ - ۱۶ 105 - 102 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۲۴ سایپا خاتم اردکان ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۴ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 59 - 75 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۲۵ عقاب نهاجا کاله مازندران ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۰۰ ۵ ۳ - ۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۱۳ 107 - 109 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۲۶ شهرداری ارومیه شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۰۰ ۵ ۰ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 56 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۲۷ شهرداری گنبد درنا ارومیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۰۰ ۵ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ ۱۵ - ۸ 81 - 74 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۲۸ پيام مشهد شهروند اراک ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۰۰ ۵ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۸ ۲۴ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۷ 112 - 92 شهید اقدمی برگزار شده -
۲۹ سایپا پیکان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۰۰ ۵ ۳ - ۰ ۲۸ - ۲۶ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 78 - 62 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۳۰ شهرداری تبریز خاتم اردکان ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۰۰ ۵ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 60 - 75 سالن المپیک برگزار شده -
۳۱ شهرداری ارومیه پيام مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۶ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۷ ۲۰ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۳ ۱۳ - ۱۵ 107 - 106 هفت مهر برگزار شده -
۳۲ سایپا شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۶ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۴ - ۲۶ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 92 - 98 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۳۳ شهروند اراک شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۶ ۳ - ۰ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 77 - 65 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۳۴ خاتم اردکان پیکان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۶ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۹ ۱۹ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 94 شهید اقدمی برگزار شده -
۳۵ کاله مازندران فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۶ ۳ - ۲ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۷ 105 - 94 ساری برگزار شده -
۳۶ شهرداری ورامین عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۵:۳۰ ۶ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 53 ورامین برگزار شده -
۳۷ فولاد سیرجان ایرانیان شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۷ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۴ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 60 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۳۸ درنا ارومیه کاله مازندران ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۷ ۰ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 58 - 75 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۳۹ شهرداری تبریز شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۷ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 60 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۴۰ عقاب نهاجا پيام مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۷ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 63 - 75 باشگاه رعد برگزار شده -
۴۱ پیکان تهران شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۷ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۸ - ۲۵ ۱۳ - ۱۵ 103 - 102 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۴۲ شهروند اراک خاتم اردکان ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۷ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۷ ۲۷ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۵ - ۱۲ 103 - 104 سالن المپیک برگزار شده -
۴۳ خاتم اردکان شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ - ۱۶:۰۰ ۸ ۳ - ۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۸ ۱۵ - ۱۲ 110 - 97 یزد برگزار شده -
۴۴ شهرداری ارومیه شهروند اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ - ۱۶:۰۰ ۸ ۲ - ۳ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۱ ۱۶ - ۱۸ 115 - 105 هفت مهر برگزار شده -
۴۵ عقاب نهاجا شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ - ۱۶:۰۰ ۸ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۶ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 97 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۴۶ کاله مازندران سایپا ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ - ۱۶:۰۰ ۸ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 88 ساری برگزار شده -
۴۷ پيام مشهد فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ - ۱۶:۰۰ ۸ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 64 شهید اقدمی برگزار شده -
۴۸ شهرداری ورامین درنا ارومیه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ - ۱۶:۰۰ ۸ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۰ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 49 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۴۹ خاتم اردکان شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۰ ۹ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 98 - 85 یزد برگزار شده -
۵۰ شهروند اراک عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۰ ۹ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۶ - ۲۴ ۲۸ - ۳۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 79 - 73 شهید اقدمی برگزار شده -
۵۱ پیکان تهران کاله مازندران ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۰ ۹ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 93 - 85 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۵۲ شهرداری ورامین سایپا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۰ ۹ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ 97 - 83 هفت مهر برگزار شده -
۵۳ شهرداری تبریز فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۰ ۹ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 76 سالن المپیک برگزار شده -
۵۴ درنا ارومیه پيام مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۰ ۹ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۸ - ۳۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 72 - 80 باشگاه رعد برگزار شده -
۵۵ پيام مشهد سایپا ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۱۰ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۶ - ۲۸ ۱۷ - ۱۵ 113 - 112 هفت مهر برگزار شده -
۵۶ شهرداری تبریز درنا ارومیه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۱۰ ۳ - ۲ ۲۶ - ۲۴ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۹ ۱۹ - ۲۵ ۱۵ - ۸ 109 - 102 سالن المپیک برگزار شده -
۵۷ پیکان تهران شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۱۰ ۳ - ۱ ۱۴ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 89 - 87 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۵۸ فولاد سیرجان ایرانیان شهروند اراک ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۱۰ ۳ - ۱ ۳۳ - ۳۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 103 - 97 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۵۹ شهرداری ارومیه عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۱۰ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۹ ۱۵ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۲۸ - ۲۶ ۰ - ۰ 95 - 95 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۶۰ شهرداری گنبد کاله مازندران ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۰ ۰ - ۳ ۱۵ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 59 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۶۱ سایپا شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۱۶:۰۰ ۱۱ ۳ - ۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۳۳ - ۳۱ ۰ - ۰ 108 - 99 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۶۲ شهرداری ارومیه فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۱۶:۰۰ ۱۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 91 هفت مهر برگزار شده -
۶۳ شهروند اراک درنا ارومیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۱۶:۰۰ ۱۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ 96 - 90 شهید اقدمی برگزار شده -
۶۴ پيام مشهد پیکان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۱۶:۰۰ ۱۱ ۲ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۵ - ۱۷ 107 - 113 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۶۵ شهرداری ورامین شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۱۶:۳۰ ۱۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 سالن المپیک برگزار شده -
۶۶ عقاب نهاجا خاتم اردکان ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ - ۱۶:۰۰ ۱۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 92 - 98 هفت مهر برگزار شده -
۶۷ کاله مازندران خاتم اردکان ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۱۲ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 87 - 92 هفت مهر برگزار شده -
۶۸ فولاد سیرجان ایرانیان عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۱۲ ۳ - ۲ ۱۹ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۶ ۱۵ - ۱۳ 101 - 97 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۶۹ درنا ارومیه شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۱۲ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۷ ۳۱ - ۲۹ ۲۰ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۱۳ - ۱۵ 112 - 111 شهید اقدمی برگزار شده -
۷۰ شهرداری گنبد پيام مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۱۲ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ 95 - 82 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۷۱ شهروند اراک سایپا ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۱۲ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۸ - ۲۶ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 100 - 92 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۷۲ پیکان تهران شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۱۲ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۸ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 94 - 93 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۷۳ خاتم اردکان فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱۳ ۳ - ۲ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۲ - ۲۵ ۱۵ - ۱۳ 109 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۷۴ کاله مازندران شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱۳ ۲ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۲۳ - ۲۳ ۱۵ - ۸ 106 - 106 ساری برگزار شده -
۷۵ عقاب نهاجا درنا ارومیه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱۳ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۴ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 54 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۷۶ پیکان تهران شهروند اراک ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱۳ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۱۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ 100 - 77 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۷۷ شهرداری ارومیه سایپا ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۶:۰۰ ۱۳ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 56 - 75 باشگاه رعد برگزار شده -
۷۸ شهرداری تبریز شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۶:۳۰ ۱۳ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۷ ۲۱ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۰ ۱۶ - ۱۴ 113 - 104 سالن المپیک برگزار شده -
۷۹ شهرداری ورامین خاتم اردکان ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱۴ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۸ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 78 - 61 ورامین برگزار شده -
۸۰ درنا ارومیه فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱۴ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۳۸ - ۳۶ ۲۰ - ۲۵ ۲۸ - ۳۰ ۰ - ۰ 107 - 116 هفت مهر برگزار شده -
۸۱ پيام مشهد کاله مازندران ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱۴ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 64 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۸۲ عقاب نهاجا سایپا ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱۴ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۳۱ - ۲۹ ۱۷ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 92 - 104 شهید اقدمی برگزار شده -
۸۳ پیکان تهران شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱۴ ۳ - ۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ 98 - 85 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۸۴ شهروند اراک شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۱۶:۰۰ ۱۴ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 سالن المپیک برگزار شده -
۸۵ خاتم اردکان درنا ارومیه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۵ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۱۲ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 97 - 71 هفت مهر برگزار شده -
۸۶ شهرداری ورامین پيام مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۵ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 48 ورامین برگزار شده -
۸۷ سایپا فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۵ ۱ - ۳ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 94 - 100 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۸۸ کاله مازندران شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۵ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۵ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ 99 - 86 ساری برگزار شده -
۸۹ عقاب نهاجا پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۵ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 81 - 100 شهید اقدمی برگزار شده -
۹۰ شهرداری ارومیه شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۶:۰۰ ۱۵ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ 98 - 88 سالن المپیک برگزار شده -
۹۱ پيام مشهد خاتم اردکان ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰ ۱۶ ۳ - ۰ ۲۵ - ۰ ۲۵ - ۰ ۲۵ - ۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 0 هفت مهر برگزار شده -
۹۲ سایپا درنا ارومیه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰ ۱۶ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۴ - ۲۶ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ 100 - 87 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۹۳ فولاد سیرجان ایرانیان پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰ ۱۶ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۰ ۱۹ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 87 - 95 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۹۴ شهرداری تبریز شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰ ۱۶ ۱ - ۳ ۲۶ - ۲۴ ۱۹ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۱۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 80 - 99 سالن المپیک برگزار شده -
۹۵ کاله مازندران شهروند اراک ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰ ۱۶ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 51 ساری برگزار شده -
۹۶ شهرداری گنبد عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰ ۱۶ ۳ - ۲ ۲۶ - ۲۴ ۱۷ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۷ - ۱۵ 105 - 106 شهید اقدمی برگزار شده -
۹۷ فولاد سیرجان ایرانیان خاتم اردکان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰۰ ۲۶ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۲ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 64 هفت مهر برگزار شده -
۹۸ خاتم اردکان سایپا ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱۷ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 69 هفت مهر برگزار شده -
۹۹ شهرداری تبریز پيام مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱۷ ۳ - ۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 0 - 0 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۰۰ پیکان تهران درنا ارومیه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱۷ ۳ - ۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 102 - 91 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۰۱ شهروند اراک شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱۷ ۰ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۱۳ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 50 - 75 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۰۲ شهرداری گنبد فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱۷ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۲ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 43 - 47 سالن المپیک برگزار شده -
۱۰۳ شهرداری ارومیه کاله مازندران ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۰۰ ۱۷ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۸ ۲۰ - ۲۵ ۲۹ - ۳۱ ۲۵ - ۲۱ ۷ - ۱۵ 106 - 110 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۰۴ خاتم اردکان شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۱۸ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 63 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۵ پیکان تهران سایپا ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۱۸ ۳ - ۲ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۱۵ 105 - 102 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۰۶ شهروند اراک پيام مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۱۸ ۳ - ۱ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 96 - 92 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۰۷ درنا ارومیه شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۱۸ ۳ - ۰ ۳۱ - ۲۹ ۲۵ - ۲۰ ۲۹ - ۲۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 85 - 76 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۰۸ شهرداری ورامین شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۱۸ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 96 - 89 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۰۹ کاله مازندران عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰۰ ۱۸ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 سالن المپیک برگزار شده -
۱۱۰ پیکان تهران خاتم اردکان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۲۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۱۵ - ۹ 109 - 97 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۱۱ شهرداری تبریز شهروند اراک ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۲۰ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 95 - 79 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۲ شهرداری گنبد سایپا ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۲ - ۳ ۱۵ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۳ - ۱۵ 102 - 110 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۱۳ پيام مشهد شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۳ - ۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 98 - 82 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۱۴ عقاب نهاجا شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 55 - 75 سالن المپیک برگزار شده -
۱۱۵ فولاد سیرجان ایرانیان کاله مازندران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۸ - ۳۰ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۱۳ 113 - 114 باشگاه رعد برگزار شده -
۱۱۶ خاتم اردکان شهروند اراک ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۲۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۷ شهرداری گنبد پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۲۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۳۳ - ۳۱ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 83 - 72 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۱۸ پيام مشهد عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۲۰ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۶ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۲۳ - ۲۵ ۱۶ - ۱۴ 112 - 96 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۱۹ شهرداری ارومیه شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۲۰ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۵ - ۹ 105 - 103 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۲۰ کاله مازندران درنا ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۱۹ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 54 ساری برگزار شده -
۱۲۱ شهرداری ورامین فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۶:۰۰ ۲۰ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۵ ۳۱ - ۳۳ ۱۵ - ۱۳ 118 - 109 سالن المپیک برگزار شده -
۱۲۲ شهرداری گنبد خاتم اردکان ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۲۱ ۳ - ۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۱۲ 110 - 106 هفت مهر برگزار شده -
۱۲۳ شهروند اراک شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۲۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 85 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۲۴ شهرداری تبریز عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۲۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 92 - 93 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۲۵ سایپا کاله مازندران ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۲۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 98 - 82 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۲۶ فولاد سیرجان ایرانیان پيام مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۲۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 98 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۲۷ درنا ارومیه شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۶:۰۰ ۲۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۲ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 56 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۱۲۸ شهرداری ارومیه خاتم اردکان ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۲۲ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 80 - 100 هفت مهر برگزار شده -
۱۲۹ عقاب نهاجا شهروند اراک ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۲۲ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۱۸ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 90 - 96 سالن المپیک برگزار شده -
۱۳۰ کاله مازندران پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۲۲ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۲۳ ۲۰ - ۲۵ ۱۵ - ۱۲ 110 - 108 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۳۱ سایپا شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۲۲ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۳۲ فولاد سیرجان ایرانیان شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۲۲ ۳ - ۱ ۳۰ - ۳۲ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۲ ۰ - ۰ 105 - 77 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۳۳ پيام مشهد درنا ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۲۲ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۶ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 99 - 80 باشگاه رعد برگزار شده -
۱۳۴ عقاب نهاجا شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۲۳ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۱۱ 103 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۱۳۵ کاله مازندران شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۲۳ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 63 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۳۶ شهروند اراک فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۲۳ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 53 - 75 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۳۷ شهرداری ورامین پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۲۳ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۱۵ - ۱۱ 101 - 105 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۳۸ درنا ارومیه شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۲۳ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۷ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 66 - 77 باشگاه رعد برگزار شده -
۱۳۹ سایپا پيام مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۲۳ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۰ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۶ - ۱۴ 101 - 106 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۴۰ خاتم اردکان عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۲۴ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 69 هفت مهر برگزار شده -
۱۴۱ شهرداری تبریز سایپا ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۲۴ ۳ - ۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 98 - 85 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۴۲ فولاد سیرجان ایرانیان شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۲۴ ۳ - ۱ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 94 - 89 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۴۳ درنا ارومیه شهروند اراک ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۲۴ ۲ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۸ ۱۲ - ۱۵ 108 - 101 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۴۴ شهرداری گنبد شهرداری ورامین ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۲۴ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 98 باشگاه رعد برگزار شده -
۱۴۵ پیکان تهران پيام مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۰ ۲۴ ۰ - ۳ ۲۵ - ۲۷ ۲۰ - ۲۵ ۱۴ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 59 - 77 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۴۶ خاتم اردکان کاله مازندران ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۶:۰۰ ۲۵ ۲ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۱ ۱۰ - ۱۵ 101 - 104 هفت مهر برگزار شده -
۱۴۷ عقاب نهاجا فولاد سیرجان ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۶:۰۰ ۲۵ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 56 - 75 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۴۸ شهرداری ارومیه درنا ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۶:۰۰ ۲۵ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 63 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۴۹ پيام مشهد شهرداری گنبد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۶:۰۰ ۲۵ ۲ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۳ ۱۸ - ۲۰ 110 - 112 باشگاه رعد برگزار شده -
۱۵۰ سایپا شهروند اراک ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۶:۰۰ ۲۵ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۱۳ 108 - 96 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۵۱ شهرداری تبریز پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۶:۰۰ ۲۵ ۰ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 59 - 76 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۵۲ شهرداری ورامین کاله مازندران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰۰ ۲۶ ۲ - ۳ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۱ - ۲۵ ۱۵ - ۱۷ 110 - 111 سالن پیامبر اعظم برگزار شده -
۱۵۳ درنا ارومیه عقاب نهاجا ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰۰ ۲۶ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 97 - 88 شهید اقدمی برگزار شده -
۱۵۴ شهروند اراک پیکان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰۰ ۲۶ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۱ ۱۸ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۶ - ۱۴ 103 - 108 ورزشگاه غدیر برگزار شده -
۱۵۵ سایپا شهرداری ارومیه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰۰ ۲۶ ۱ - ۳ ۲۹ - ۲۷ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 87 - 102 خانه والیبال تهران برگزار شده -
۱۵۶ شهرداری گنبد شهرداری تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰۰ ۲۶ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۶ ۲۱ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۱۰ 106 - 93 سالن المپیک برگزار شده -
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.