کد خبر: ۵۰۰۲۳۶۹
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۶

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

  اشخاص صالح برای ارایه دادخواست

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی است.

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به تركه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.
 
  مراحل انحصار وراثت

وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
 
  مدارک مورد نیاز

برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.
 
  ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف

گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند.

پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.
 
  ارث زوجه از اموال متوفی

در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.
 
  آثار صدور گواهی انحصار وراثت

مطابق ماده 370 قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند، تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی، در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد.
 
  اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:

1- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی كه دادستان تشخیص دهد كه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.
البته تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.

2-  اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.
 
گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی

ماده 356 قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است./حمایت
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۰۰
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
باسلام پدرم من فوت کرده ۶ خواهریم یه برادر برادرم برای انحصارورثه نمیاد چع کنیم معتاد هم هست
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
سلام
پدرم ۸ ماهه فوت کردن ما ۸تا خواهریم ولی یکی از خواهرا راضی نمیشه بریم انحصار وراثت میخواستم بدونم میشه بدون اون بریم برای انحصار وراثت بعد اول باید از کجا شروع کنیم؟ چقدر فرصت داریم؟ ممنون
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
سلام ما سه خواهر وارث دو واحد آپارتمان از ۳ دنگ کل اپارتمان ۴ واحدی هستیم یعنی ۲ واحد در دست ماست ایا من بدون رضایت یکی از آنها می توانم در واحد خودمان سکونت کنم یا باید به نرخ روز اجاره ان را بدهم
مریم
|
Germany
|
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
با سلام
پدر من دوماهه فوت شدن ایا تمکان داره وکالت خانه ای که تنها ارث پدرم هست رو ب مادرم بدیم ؟ در ضمن برادر کوچک در استانه ی طلاق است امکان دارد اموال توقیف بشه و اینکه خانه با برادرم شریکه سه دانگ پدرم سه دانگ برادر بزرگم .و اینکه سند خانه بدهی دارد ۶ ماه دیگه تموم میشه قسطامون
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
با سلام، پدرم در سال 1385ازدنیارفته، برادر بزرگترم تمام اموال پدرم را تحت اختیار خود گرفته، برادر دیگرم هم باایشون می باشد، مادرم هم از ایشان واهمه دارد وچیزی نمی گوید، من هیچ سهمی از اموال پدرم رادراختیار ندارم، تا به حال به خاطر رعایت حال مادرم کاری انجام ندادم آیا میتوانم پس از 13سال درخواست انحصار وراثت بدهم؟
تشکر
ها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
عرض سلام و خسته نباشید

بنده پدرم را یک ماه پیش از دست دادم مادربزرگم به شورای حل اختلاف درخواست حصر وراثت داده و علیرغم داشتن نشانی و آدرس از ما بعلت اینکه پدر و مادرم سالها پیش جدا شدند من از طریق سامانه ثنا مطلع این دادخواست شدم علت ارائه این دادخواست از طرف مادربزرگم و خواندن من به شعبه چیست ؟
پدر من مال و املاکی نداشته زمان فوت اگر طبق قانون ارث و میراث در صورتیکه پدر زودتر از مادرش فوت شود ارثی از مادربزرگم به ما نخواهد رسید و پدرم هم چیزی نداشته پس علت این دادخواست چی میتئنه باشه ؟
هه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
اگه بعد از فوت پدر و مادر چند نفر از فرزنددان ارث بخوان و شکایت کنن اما بقیه خواهر برادرا ناراضی باشن دولت چطوری ارث تقسیم میکنه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
سلام پدرم دوماه فوت کرده مادرم میگه باید هیچ ارثی نبری من راضی نبستم من هم تک فرزند هستم ودختر هستم ایا درست است که من چیزی نبرم پدرم خانه ای صدمتری دارد مادرم چقدر سهم دارد از خانه خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
سلام مادرتون یک هشتم ارث میبره و مابقی به شما ارث میرسه
magidzmn
|
Bulgaria
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
باسلام>>>بدرم قبل ازاينكه فوت كند خانه رابه برادرم خريدوفروش كرده ما سه تابرادريم من ازاموال بدرم جيزي بهم نرسيد درصورتي كه سند خانه هنوز ثبتي نشده >>>باتشكر>>>لطفا منو راهنماي كنيد
افسانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
سلام
پدر اینجانب دوماه است فوت شده و دوسال قبل از فوت اموال خود را به نام مادرم کرده و هیچ مال دیگری به نام پدرم وجود ندارد آیا وراث می توانند اموال را از مادر بگیرند یا به دادگاه شکایت کنند
زینب
|
United States
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
سلام سال 55 به اتفاف پر ماربزرگ پر زمین خریدیم الان پدر ماربرزگفوت کردهان 8سال خواهر وبرادرذم اسناد را پنهان کردهاند حتی میخواستند بالا بکشند وگفته بابام راضی نبوذه به اینها برسه وبدهید بمن چون یکی مشکل اعصاب داره ولی ختر وشوهر اره 4روز قبل نامه داگاه کسی باستشهاد وانحصار وراثت یکی از زمین های بابا روبدستم داد که میخواهند سهم شما را بالا بکشند یک زمین بابا91000000000نودویک میلیارد که میراثفرهنگی وجهاد قراره پولش بدهند وقسط بندی شده برای بقیه که نمیدانیم چکار کنم ایا میشود بجرم یانت در امانت از خواهر وبرادرم شاکی شد ممنون لطفا زود جواب بدین
امید حسین زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
پدر من 2 ماهی است به رحمت خدارفتند آیا من که فرزند بزرگ خانواده هستم میتونم قبل از انحصاروراثت اموال پدرم کلیه وجوه و اموالی که قرار است به من برسد را به نام مادرم بزنم باتشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
پدر فوت میکند وارث دونفر دختر و پسر . ولی پسر قبل از پدر مفقود الاثر و به گفته خیلی ها از اقوام و همسایه ها اعلام داشتند که سال 75 مفقود الاثر شده و پدر سال 89 فوت نموده و هیچ خبری کسی از وی ندارد و چون فرد مفقودالاثر دو فرزند دارد رفته و اعلام امین اموال نموده که دادگاه هم امین اموال به وی داده و امین اموال بدروغ میگوید پدرم زنده هست در صورتی که همه تایید میکنند که احتمال فوت وی بسیار زیاد هست و دادگاه سرپرستی را فریب داده و گفته پدرم زنده هست و در حال حاضر با اینکه مشکلاتی برای ورثه بعدی پیش اورده و در حال حاضر اعلام داشته باید اموال دارایی موروث طبق انحصار وراثت تنظیم سند بشود ایا ایشان میتواند چنین کاری را بکند لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم
متی گل
|
United States
|
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
با سلام و خسته نباشین
مدت هشت ماه است که پدر بنده فوت شدن و برای تقسیم اموال برادرانم مخالف حصر وراثت بودن تا اینکه به زور راضی شدن که خودشان حصر وراثت بکنند با این شرایط که نصف اموال را مخفی کنند و ما را هم تهدید کردن که نباید چیزی بگم میخواستم بدونم بعد از حصر وراثت امکان اعتراض برای من وجود داره یا نه در ضمن ما سه خواهر و دو برادر هستیم
ممنون میشم که راهنماییم کنین
پاسخ ها
ناسناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
من میخام یه خونه بخرم که بین وراث است آیا بعد از صدور گواهی انحصار وراثت از طرف دادگستری کسی بعدا میتونه اعتراض کنه و واسه من مسکلی پیش بیاد
Hossein
|
United States
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
با سلام من 23 سالمه و پدرم 11 سال پیش فوت کردن و ما سه تا برادر و یه خواهر هستیم و از زمان فوت پدرم تا الان نمی دونستیم که پدرم طلایی در زمان زنده بودن خریدن به نام خودشون و مادرم این طلارو مخفی کرده بودن و به ما میگفتن پدرمون هیچی نداشته و ما اتفاقی این طلا ها رو پیدا کردیم و خواستیم بفروشیمش که مادرم متوجه شد و با زور با جیغ و داد از دستمون در آورد و فکر می‌کنم فروختن من از فاکتور و طلا عکس گرفتم میخواستم بدنم می تونیم با در درخواست انحصار وراثت کردن سهم خودمون رو ازش بگیریم یا نه اقدام دیگه ای کنیم؟ خیلی خیلی ممنون میشم جواب بدین.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
سلام خسته نباشید.ببخشید مادر من حدودسال 60پدرش مرد و3خواهرو2برادربودن ومادرم ودوتا ازخاله هام همشون بیسواد بودن و دراون موقع ها یعنی سال حدود 61 برادرکوچیکشون یه کاغذ میاره خونه به مادروخاله هام میگه تواین نوشته که شما قبول میکنیدکه ماهنوزچون باهم زندگی میکنیم ارثامون هم باهم بمونه وکاغذوانگشت بزنین. حالا بعدا که مادرم وخاله هام شوهرکردن به داییم گفتن ارثمونو بده بهشون گفت که من ازشما سرپرستی کردم خرجتونو دادم ارثی ندارین خلاصه اون کاغذ اون زمان امکان داره که قولشون زده باشه وهمه چیشونو به داییم داده باشن.باتشکرفقط زودجواب بدین مادرم اگه شکایت کنه چی میشه؟
پاسخ ها
فيروزپور
| United Arab Emirates |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
از لحاظ قانون انحصار و راثت ماتركه متوفي حتما بايد وراث مشخص شده از طرف دادگاه و از طرفي هر دو خواهر با كذشت زمان مانعي بر ارث بري نداشته و جزو طبقه اول ارث بري هستن پس دادخواست انحار وراث رو داده و در صورت تاييد اگر برادرشان تصرف ارثيه را داشت شكايت كنن و سندي رو هم اگر به نام خودش زده درخواست ابطال سند و اموال منقول رو هم شهادتنامه و استشهاد كنن واز دادگاه درخواست كنن
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
سلام آیا فرزند چنانچه پیش از پدر فوت شود دارای سهم ارث میباشد؟
پاسخ ها
فيروزپور
| United Arab Emirates |
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
پسر قبل از پدر فوت شده باشه ارث بري از پدر نداره و يا فرزندان پسر در صورت نبودن وراث ديگر طبقات بخصوص طبقه اول ارث بري داشته
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
سلام,پدر خانوم من فوت شده ولی مادر خانومم زندست,و خانوم بنده تک فرزندشونه ولی فرزند واقعیشون نیست,با توجه به اینکه مرحوم توی وصیتنامه چند قطعه زمین از اموالشون رو به دخترشون واگذار کردن,و ضمن اینکه وصیتنامه محضری نیست و تنها یک شاهد دارد و شاهد زنده است و حاضر است در دادگاه شهادت دهد, اما وصیتنامه در جمع فامیل خوانده و پذیرفته شده است, آیا همسر و برادر مرحوم میتوانند دختر خوانده را از ارث محروم کند؟!! مرحوم هم اومال منقول و هم غیر منقول دارد, آیا هیچ ارثی به خانوم بنده نمیرسد؟!!
محسن حملی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
سلام پدرم چند وقتیه فوت کردن الان داداش ناتنیم حق انحصار وراثت رو گرفته ایا من زمانی ک بخام برای سرپرستی از مامان و خواهر و برادرم اقدام کنم مشکلی برام پیش نمیاد؟مثلا بگن ک نه سرپرست خانواده مشخص شده
بهار بهمن آبادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
سلام و خسته نباشید
پدرم سال 68 فوت کرده و تمام اموالشون بین ورثه تقسیم شده و متاسفانه برگه انحصاروراثتشون رو گم کردیم.الان برای گرفتن حقوقشون به این برگه نیاز داریم.به شورای حل اختلاف مراجعه کردم ولی گفتند باید به جایی که برگه انحصاروراثت باراول اونجا صادر شده برم و کپی بگیرم.
میشه منو راهنمایی کنید چه جوری میتونم بفهمم کجا این برگه صادر شده واین اطلاعات درسته یا نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
با سلام من از همسرم جدا شدم وبيمه پدرم بودم و پدرم فوت كرده و پدرم قبل از مرگشون حقوقشونو به نام من كردن خواهر برادرام همه ازدواج كردن الان براي دريافت حقوق اقدام كردم گفتن همه خواهرو برادرام بايد انحصار وراثت بدن براي حقوق پدرم تا من بتونم حقوق پدرمو دريافت كنم اونا انحصار وراثت نميدن و كار منو پيش نميبرن نميخوان حقوق پدرم بهم برسه لطفا راهنمايي كنيد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
با سلام من از همسرم جدا شدم وبيمه پدرم بودم و پدرم فوت كرده و پدرم قبل از مرگشون حقوقشونو به نام من كردن خواهر برادرام همه ازدواج كردن الان براي دريافت حقوق اقدام كردم گفتن همه خواهرو برادرام بايد انحصار وراثت بدن براي حقوق پدرم تا من بتونم حقوق پدرمو دريافت كنم اونا انحصار وراثت نميدن و كار منو پيش نميبرن نميخوان حقوق پدرم بهم برسه لطفا راهنمايي كنيد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
سلام پدرم تازه فوت کرده مادرم هرجوری حرف میزنه میگه ماله شمانیست امادادگاه امده نوشته مال پدری من می خوام شکایت بکنم بگیرم چکارکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
سلام پدرم تازه فوت کرده مادرم هرجوری حرف میزنه میگه ماله شمانیست امادادگاه امده نوشته مال پدری من می خوام شکایت بکنم بگیرم چکارکنم
فرزانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
سلام. پدرم فوت کردن و پدرومادر بزرگم زنده هستن. پدرم وصیت کردن تمام داراییش به دوفرزندش برسه سوالم اینکه آیا پدرومادربزرگم از دارایی پدرم ارث میبرن با توجه به وصیت نامه؟ و اگرمیبرن چقد سهمشون هست؟
عسل
|
Bulgaria
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
سلام ببخشيد ميخواستم بدونم اشخاصي كه اسمشون توي برگه ي انحصار وراثت نيومده و اگهي روزنامه رو هم نديدن ولي الان سهمشون رو ميخوان تا چند وقت بعد ميتوانن شكايت كنند؟؟؟ ايا مدت زمان خاصي داره؟ يا هر وقت بخواهند ميتوانن براي شكايت اقدام كنن
شیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
با سلام
اسم من در شناسنامه پدر و مادرم نیست و در شناسنامه عمو و زن عمویم است اما من فرزند واقعی پدر مادرم هستم
پدرم فوت کرده ولی مادر در قید حیات است
درخواست اثبات نسب کردم و الان منتظر رای نهایی دادگاه هسنیم
خواهر و برادرهایم با من همکاری نکردند و فقط مادرم همکاری کرد حالا من میخواهم انشاالله بعد از گرفتن رای مثبت دادگاه تقاضای انحصار وراثت کنم با توجه به اختلافم با خواهر برادرام و نداشتن کپی برابر اصل از شناسنامه و نداشتن استشهادیه محضری از خواهذ برادرام ایا میتوانم درخواست انحصار وراثت بدهم لطفا راهنماییم کنید
پاسخ ها
Naser nemati
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
سلام ، اره راحت ميتونه بگيره ، شوراى حل اختلاف يه استعلام از اداره ثبت احوال ميگيره و مشخصات اخذ ميكنه و طبق اين. استعلام گواهى صادر ميكنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سلام من وبرادرم باپدرم کارمیکردیم ازدرآمد۳نفری ماپدرم یک خانه خریدبه اسم خودش بعدپدرم براثرتصادف قطع نخاع شدومابعدچندسال شروع به ساختن خانه کردیم باهزینه خودمان ولی درهین ساخت پدرم فوت کردولی ماخانه راتکمیل کردیم کلآباهزینه خودمان ولی حالا یکی خواهرهام میگوید کل ملک مال پدرم است ولی بقیه میگویند یک سوم اززمین مال پدرم بوده حالا باید چکارکنم که حقم رانخورد باتشکر
بهاره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
با سلام و خسته نباشید پدر بزرگم فوت شده اند داییم ارث همه برادر و خواهراش را داده به جز مادرم، مادرم به داییم گفته من شکایت می کنم داییم گفت برو شکایت کن من به تو چیزی نمی دهم بنده تو اینترنت سرچ کردم در مورد گواهی انحصار وراثت نوشته بود که مدارک لازم برا گواهی انحصار وراثت شناسنامه همه ورثه باید باشد در صورتی برادر و خواهر مادرم شناسنامه خود را به مادرم نمی دهند ایا بدون وجود شناسنامه سایر ورثه نمی شود درخواست گواهی انحصار داد؟ لطفا در مورد مدارک لازم برا گواهی وراثت توضیح بدید که مادرم باید چه کار کند و چه مدارکی برا گواهی انحصار وراثتلازم است با تشکر
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
سلام... پدر من کارمند بوه ولی الان در قید حیات نیستن و قبل از فوت ایشون مادرم قیم بودن.. میخواستم ببینم الان تکلیف انحصار وراثت چی میشه.... از خوشون وصیت نداشتن.. منتظرجوابتون هستم ممنون.
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
سلام پدر بنده کارمند بوده اند و فوت شده.. ولی وصیتی نداشتن... قبل از این ک فوت بشن مادرم قیم پدرم بودن.. الان تکلیف حقوق و اموال پدر چی میشود؟
غزال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم اگر به برادرم وکالتنامه انحصار وراثت بدم در چه مواردی میتواند تصمیم گیری کند؟آیا وکالتنامه قابل عزل است؟تا چه حدی اختیارات دارد؟آیا میتواند به حساب های شخصی من دسترسی داشته باشد؟فقط خرید و فروش ملک ارثی و کارای بیمه‌ را انجام میدهد؟چه چیزایی در وکالتنامه‌ انحصار وراثت باید نوشت که حقوقی از من ضایع نشود؟ممنون میشم راهنمایی کنید من متاسفانه هیچ اطلاعی از این مسائل ندارم تشکر میکنم
سمانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
عالی بود مشکلات مان حل شد عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ممنون
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
سلام پدر خانم من یه خونه هشتاد متری داره سه دونگه یک دونگشو زده به اسم زنم نزدیک شش ساله ما از ایشون مراقبت می کردیم حالا ایشون فوت کردند ورثه می تونند مارو بیرون کنند
سالار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
سلام خدا شاهده اینا مردم رو اذیت میکنن پدر من فوت کرده یک ماشین هفت میلیونی داشت اونم خودش فروخته الان صاحبش میگه بیایین سند بزنین رفتم اظهار وراثت کنم بعد از خرج دویست هزار تومن و ده روز الافی تو بم بست گیر کردم فوت نامه مادر پدرم که چهل ساله فوت کرده تاریخ فوتش نامشخص هست اینا میگن باید فرزند های مادربزرگم بیان اقرار کنن که بله چهل سال پیش مرده الان من چیکار کنم جاهای دور هستن یکیش معتاده یکبش مریضه.واسه من راه حل نشون بدین هیچ کدوم از کارمندا منو راهنمایی نمیکنن درک نمیکنن که اونا نمیتونن بیان اخه اونقد ناراحتم که از ادارات دیگ بیزارم . واسه من راه حل دارین بگین تورو خداااا.خدایاا به امید تو
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
سلام پدر ما به تازگی فوت کرده.ما توافق کردیم که احضار ورثه نکنیم.ولی یکی از برادرهام در حال طلاق دادن زنش هست.حالا آن زن میخواهد توقیف اموال بزند.آیا بدون رضایت بقیه احضار ورثه انجام میشه.
سهند تنها
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
سلام من فرزند پنجم خانواده هستم پدرم فوت کرده ما یک خانه داریم ومن میخواهم سهم خودم را بگیرم ولی بقیه میگن فعلا ما نمیفروشیم اوناوضعشان خوبه ومن هم الان احتیاج دارم چکار باید بکنم زندگیم داره ازبین میره بخاطر بی پولی لطفا راهنمایی کنید من دوتا فرزند دارم نمیخوام زندگیم خراب بشه
سهند تنها
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
سلام من فرزند پنجم خانواده هستم پدرم فوت کرده ما یک خانه داریم ومن میخواهم سهم خودم را بگیرم ولی بقیه میگن فعلا ما نمیفروشیم اوناوضعشان خوبه ومن هم الان احتیاج دارم چکار باید بکنم زندگیم داره ازبین میره بخاطر بی پولی لطفا راهنمایی کنید من دوتا فرزند دارم نمیخوام زندگیم خراب بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
ميخواستم بپرسم اگرمادره كسى فوت كرده باشد و پدر زن دو داشته باشد وچهار فرزند داشته باشند كه يكى از فرزندان محجور باشد و قيم پدرش باشدولى بچها هيچ خبرى از او نداشته باشند منظور اينكه پدر بچهارا رها كرد باشد و بچها اقدام به انحصار وراثت كرده باشند ايا پدر حق اعتراض دارد
یعقوب فهمی خامنه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
با سلام
پدر بنده فوت کرده و 5 فرزند دارد اما یکی از فرزندان 20 سال است که همه را طرد کرده و رفته برای گرفتن انحثار ورثه باید چکار کنیم.
با تشکر
اکبر منافی
|
France
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
سلام. انحصار وراثت تبدیل شده به صلح نامه ودرنوشته های آن قلم خوردگی ومهر ساختگی ودادگاه شهرستان به دادگاه صلح وشعبه یک به شعبه دو تبدیل گشته برای گرفتن سند به نام یکی از وراث
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
با سلام پدرم 7سال پیش فوت کرده وهیچگونه وصیت نامه ای نداشته ما شش برادریم که یکی از برادر هایم حدود 4سال است که گم شده یعنی مفقود الاثر شده وتا کنون هیچ نشانه ای دال بر زنده بودن یا فوت شدن او در دست نیست با این شرایط چگونه باید در خواست انحراث وراثت کرد
محمد
|
United States
|
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
سلام وخسته نباشید .من مادرم چند سال پیش فوت شوده والان پدرم فوت شوده داخل خانه پدرم دو برادر با همسر وفرزندانشان زندگی میکنند اکنون میخواهیم انحصار وراثت کنیم یکی از خواهرام نارازی هستش ایا در دادگاه میتواند خانه پدر را پلومپ کند یا نه
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
با سلام پدربزرگم یکساله فوت شده و از حسابهای بانکی مرحوم کسی اطلاع نداره که کجا حساب داشته چطور پیگیری کنیم ؟
ایمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
با سلام پدرم سه ساله که فوت کرده یک دختر و دو پسر هستیم و مادرم در قید حیاط هست برادر بزرگ و مادرم خانه را تصرف کردند واجازه همند وراث دیگر استفاده کنند اگر دادگاه شکایت کنم تکلیف چیست ضمننا کارهای انحصار ورثه انجام شده فقط مرحله سند مانده
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
سلام پدرم به تازگی فوت شده و پدر بزرگم زنده است ما خانه ای داریم که میگویند پدر بزرگ سهم میبرد از جایی شنیدیم که وقتی خانه نسخی باشد پدر بزرگ ارث نمیبرد ایا درست است؟چه کنیم که پدر بزرگ ارثی نبرد؟
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
پدرم سال 65 فوت کرد یه ملک 141متری داریم .ما انحصار وراثت نکردیم تا بحال .مادرم هم جدیدا فوت کرده .آیا ما باید دوتا مالیات بر ارث پرداخت کنیم؟ممنون میشم راهنماییم کنید
ز. ت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
شوهرم 5سال قبل از فوت منو از خونه بیرون کرد .وسه فرزند دختر ش را اجازه دیدار نداد .آن طور که خودش میگفت که تمام اموالمو میخواهم بنام یک دونه پسرم بدم .10 آپارتمان را میدونیم داشته ایم .بقیه را نمیدونییم کجا هست .آیا من وفرزندان دخترم . هیچ مالی بما تعلق نمبگیره.خواهش میکنم منو راهنمایی کنید ممنون ِ
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
باسلام.پدر من ده سال پیش فوت شدن.مادر بزرگم در قید حیات بودن و طی یه نامه دست نویس از حق خودشون گذشته بودن و سند محظری وکالت به مادرم داده بودن.حالا ایشون فوت کرده آیا باید در خواست انحصار ورثه جدید بدیم .ضمنا شوهر دوم ایشون بعد از فوتشون زنده بوده حالا اونم مرده که از یه زن دیگه چند تا فرزند داره یعنی اونام جزو ورثه محسوب میشن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
سلام با تشکر از مدیر کانال .پدر بنده تازه فوت شدن ایشون بازنشسته بودن قبل از فوت پدرم ایشون در بیمارستان عمل کردن ولی متاسفانه فوت شدن مادر در قید حیات هستند از طرف بیمه تکمیلی هزینه عمل به حساب حقوقی پدرم واریز شده والان ما به علت بدهکاری خرج عمل قصد برداشت داریم ولی حساب پدر مسدود شده الان با توجه به اینکه مادرم در قید حیات هستن راه کار چی ؟ چطور میتونیم برا مادرم وکالت بگیرم که بتوانیم از حساب برداشت کنیم
ع. زرکوب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
سلام
آیا برای در خواست انحصار وراثت ، محدودیت زمانی است ، یعنی تا چه مدت بعد از فوت الزام به در خواست انحصار وراثت است که مشمول جریمه مالیاتی نشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
ارث
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
باسلام
پدربزرگم ۱۵سال پیش فوت کردن و یه خونه ای داشتن که عمو بزرگم توش زندگی میکرد الانم داره زندگی میکنه بعد ۱۵سال که امسال بشه میخواد بره مکه اومده حلالیت بگیره بابام گفته به شرطی حلالت میکنم که ارثمو بدی اونم یه وصیت نامه ای دراورده میگه این خونه رو پدربزرگم براش وصیت کرده آیا این وصیت درسته؟
مادربزرگمم یه سه سالی هست فوت کردن.
درضمن تواین پانزده سال هیچ خبری از وصیت نامه نبوده.
۰۹۱۲۰۶۹۸۱۵۸
حميده رستمي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
سلام .بعد از 2سال فوت بدرم از طرف شركت واحم به من و مادرم كه درخانه مرحوم بوديم خانه مسكن مهري تعلق ميكيرد كه قولنامه به نام ما 2نفر ثبت ميشود.بوما بعد دريافت و يرداخت وام .بعد جند سال اقدام به فروش كرديم و روزي كه به تعاوني مسكن شركت رفتيم اعلام كردن مابقي وراث كه 3برادر و 1خواهرم هستند نيز تعلق ميكيرد سهم ما از خانه جه ميشود .وام رانيز ما داديم .ايا ميتوان كاري كرد سهمي نبرند?با سباس
خاطره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
سلام
پدر بنده در سال 67 فوت کردن و در یکی از بانک اهای اوکلاهاماسیتی سپرده داشتن خواستم بدون ایا الان میشه اقدام کرد برای دریافت سپرده یا نه بعد از گذشت این همه سال و چه کسانی میتونن اقدام کننو اینکه چگونه میشه اقدام کرد ممنون از شما
مرضیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
سلام میخواستم بدونم کارهای انحصاروراثت چقد طول میکشه؟
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
سلام
ببخشید ما برگه انحصار وراثتمونو ق1سال قبل گرفته بودیم،اما گم کردیم
حالا برای گرفتن مجدد باید به کدوم اداره مراجعه کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
سلام بنده به يكي از آشنايان مقدار ١٠٠ ميليون پول دادم كه ايشان بعد إز مدتي گفتند فعلأ نميتوانند پرداخت كنن وچند عدد چك با احتساب سود بانكي به من دادند متأسفانه ايشان فوت كردند سر رسيد بعضي إز چكها مال سال آينده هست بايد چه اقدامي انجام بدهم
ممنون
مسلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
سلام .سیوالم این است درزمان فوت مادرم من به خاطرحال بدم بستری شدم ضمنا پدرم هم قبلا فوت ولی من سرپرست مادرم ومادونفر جدا ازدوبرادر ویک خواهر زندگی میکردبم وبعدارترخیص دبدم که انهاتمام وسایل ومدارک وگوسی و..رابرده اند وبرگه انحصاروراثت هم گرفته اند ویک برگه گواهی که نامحدود دربالای ان نوشته شده به من دادند چگونه انها میتوانند بدون حتی حصورمن ابن گواهی رابگیرند ومن چه اقدامی کنم باتوجه به دشمنی انها بتمن
مسلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
سلام .سیوالم این است درزمان فوت مادرم من به خاطرحال بدم بستری شدم ضمنا پدرم هم قبلا فوت ولی من سرپرست مادرم ومادونفر جدا ازدوبرادر ویک خواهر زندگی میکردبم وبعدارترخیص دبدم که انهاتمام وسایل ومدارک وگوسی و..رابرده اند وبرگه انحصاروراثت هم گرفته اند ویک برگه گواهی که نامحدود دربالای ان نوشته شده به من دادند چگونه انها میتوانند بدون حتی حصورمن ابن گواهی رابگیرند ومن چه اقدامی کنم باتوجه به دشمنی انها بتمن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
سلام خسته نباشيدپدر شوهر من فوت شدن ميخواستم بپرسم به مادر شوهرم به غير از سهم مهريه هم تعلق ميگيره؟؟
Ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
با سلام. بعد از انحصار وراثت متوفی اگر پدر و مادر متوفی فوت کنند آیا نیاز به رضایت فرزندانشان دارد؟
با تشکر
سهیلا
|
Turkey
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
سلام.من و همسرم امسال خانه قدیمی پدربزرگی ام را خریدیم، پدربزرگم، سه پسر وچهار دختر دارد، ودر حال حاضر همه سهم خود راگرفته اند ، وفقط خانه قدیمی که به دایی کوچیکم رسیده،دایی هم قبل فوت همه را به اسم همسرش زنده، یعنی در قرارداد قید شده که زمین را به همسرش فروخته، الان ان زمین را من خریده ام، بدون خانه قدیمی تا سه ماه که خانه را ترک کنند وبمن زمین را تحویل بدهد، اما الان دایی بزرگم مانع از خراب شدن خانه میشود میگوید باید از همه امضا بگیرد زن دایی کوچکم، یعنی میگوید خانه انحصاروراثت نشده، کمکم کنید ایا این زمین مشکل برایم پیش می اورد اگر خاله هایم اجازه ریخت خانه قدیمی را ندهند زمین من چه میشود
ناصر طحان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
با سلام برادر و خواهرم بدون اجازه من که فرزند ارشدم اثاثیه منزل مرحوم پدرم را بدون پرداخت مالیات فروخته اند من چه اقدامی میتوانم بکنم با تسکر
رحیمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
با سلام و خسته نباشید ما ۶ براد ر و ۲ خواهر هستیم البته سه تا از برادرانم از همسر اول پدرم هستن پدرم. در زمان حیاط از همسرشان ارث بردن الان پدرم در قید حیاط نیست برادرانم اقدام به دریافت ارثیه مادرشان کردن البته در برگه انحصار وراثت نام ما و مادرمان هست ولی نمی دونیم از کجا باید اقدام کنیم تا به ارثیه پدر برسم لطفا راهنمایی کنید
رضا.
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
ما 5برادر ویک خواهر هستیم وپدرمان تازه فوت شده یکی از برادران در خارج از ایران است و شرایط حضور را ندارد برای انحصار وراثت باید چیکار کنیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
من انحصار وراثت انجام دادم از انجایی که خواهر برادر ناتنی داریم ایا
امکان دارد که انها هم انحصار وراثت دوم بکنند
پاسخ ها
امير حسين
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
اگر خواهر و برادر ناتني ، فرزندان متوفي نباشند اصولاً در رديف وراث قرار نمي گيرند، اما بر فرض وارث بودن ايشان نيز برای تهیه گواهی انحصار وراثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
من انحصار وراثت انجام دادم از انجایی که خواهر برادر ناتنی داریم ایا
امکان دارد که انها هم انحصار وراثت دوم بکنند
shahin
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
مادرم دوسال پیش فوت کرده است و من تنها ورثه او هستم ،بدلایلی نتوانستم تا کنون اقدام به انحصار وراثت کنم . آیا الان میتوانم اقدام کنم ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بله تا زماني كه كسي نخواهد ارثي را بفروشد ميتواند دنبال انحصار نرود مگر اينكه مدعي پيدا شود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
سلام بعد فوت پدر سهم الارث همسر مادر و فرزندان چقدر است؟
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
انحصار وارث زن مرده مریض بود اامضا ی جلی دوست کردن کفنتن که انوال مال من است بچه نداشتن از نظر قانون چیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
با سلام پدرمن از پدربزرگم چند قطعه زمين به او ارث رسيده است که با توافق بقيه فرزندانش صورت گرفته ولی زمينها سند ندارند وهيچ دست خطی هم بابت واگذارى آن به پدرم ننوشته اند ولی درطی اين 30سال که ازمرگ پدربزرگم ميگذرد زمين در دست پدرم بوده است ولی حالا يکی از برادرانش مدعی ارث از اين زمينهاست!دادگاه درچه صورت به نفع او رأی ميدهد؟واگر ديگر وراث که چهارنفرهستند آن زمين را حق ما بدانند نظر دادگاه چيست؟ اگه ميشه دراين باره کامل توضيح بدهيد ممون ميشم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
با سلام پدرمن از پدربزرگم چند قطعه زمين به او ارث رسيده است که با توافق بقيه فرزندانش صورت گرفته ولی زمينها سند ندارند وهيچ دست خطی هم بابت واگذارى آن به پدرم ننوشته اند ولی درطی اين 30سال که ازمرگ پدربزرگم ميگذرد زمين در دست پدرم بوده است ولی حالا يکی از برادرانش مدعی ارث از اين زمينهاست!دادگاه درچه صورت به نفع او رأی ميدهد؟واگر ديگر وراث که چهارنفرهستند آن زمين را حق ما بدانند نظر دادگاه چيست؟ اگه ميشه دراين باره کامل توضيح بدهيد ممون ميشم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
هميشه بعد از فوت میان پدر شما ميبايست زودتر اقدام ميكرد بريد شوراي محل تائيد بگيريد يا استشهاديه كه رو اون زمين 30 سال كار ميكرده اگرنه هيچ سندي هيچ دست خطي وصيت پدر بزرگ اگر هست ميتونيد اگر نه استشهاديه يا كساني كه وصيت را نوشتند يا خواندند
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
با سلام پدر من به رحمت خدا رفته و مادر بزرگم هم به رحمت خدارفت اآیا با اینکه پدر من کارمند بودن و حقوق باز نشستگی دارن ، مادرم میتواند حقوق مستمریه پدرش را که قبلا فوت شدن ، دریافت کنه.؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بله شاغل هر مجموعه اي بودن بريد دنبالش مثلا تامين اجتماعي شعبه اي كه دفترچه ميگرفته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
با سلام.پدر من قبل از پدر بزرگم به رحمت خدا رفتن اما پدربزرگم یک سوم اموالش را برای ما وصیت نمودند و ما از طریق وصیت از او ارث میبریم حالا سئوالم اینه که چطور میتونیم انحصار وراثت بگیریم در ضمن عمه و عموهام با اینکه رای قطعی داریم از دادگاه مبنی بر ارث بردن ما راصی به گرفتن گواهی حصر وراثت نمیشن لطف کنید راهنماییم کنید ممنون میشم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بريد شوراي حل اختلاف مدارك را آماده كنيد تحويل بدهيد هر مدرك فوتي هم كه از پدر بزرگ خواستيد شناسنامه پدرتان را ببريد ثبت احوال خودتان تهران يا هر جاي ديگه گواهي فوت بگيريد حتي مادر بزرگ حاضر كه شد بريد ادعا كنيد كما اينكه همين الان هم ميتونيد بريد شكايت ولي اولي بهتره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
سلام.عمه من تازه فوت شده.ایشان ازدواج نکردن.فقط یک برادر داشتند وپدر ومادرشان در قید حیات نیستند میخواستم بدونم املاک ایشان بغیر از پدرم به من که تنها برادر زاده شون هستم به من هم میرسه؟اگر میرسه به اندازه پدرم به من سهم میرسه یا کمتر؟ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
اول پدر در صورت فوت پدر به شما ميرسد مگر اينكه غير از اين وصيت كرده باشند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
سلام ما پنج پسر ودو خواهر ومادرمان هستیم
سوال.سهم هر تک به تک ما از اموال پدری چند درصد هست
سهم مادری چطور تقسیم میشود
تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
دادگاه تعيين ميكند به جهت مهريه مادر ولي شما 7 نفر فرزند 12 ميشويد از مانده ماترك بعد از مادر پسر 2 و دختر 1
ناشناس
|
India
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
با سلام. پدر من 6سال پیش فوت کردند و الان پدر پدریم و مادر پدریم در قید حیات هستند،سوال بنده این است که آیا بعد از فوت پدر بزرگ و مادر بزرگم ارثی از اموال آنها به بنده تعلق میگیرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
ای وای
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
با سلام، بعد از فوت پدر یکی از برادرانم جهت انجام امور اداری وکالت از سایر بازماندگان گرفت و با اتمام انحصار وراثت با توجه به حیات مادر اقدامی جهت تقسیم ارث انجام ندادیم، آیا ممکن است بعد از فوت مادر این برادر می توانداقدام به فروش املاک بدون اطلاع سایرین نماید؟ یعنی با وکالت یاد شده قانونا قادر به انجام این موضوع می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کاری جهت پیشگیری لازم است انجام شود؟
با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
اگر وكالت بلاعزل داده باشيد اين حق را تا ابد براي خود سلب نموده ايد با تشكر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
با سلام، بعد از فوت پدر یکی از برادرانم جهت انجام امور اداری وکالت از سایر بازماندگان گرفت و با اتمام انحصار وراثت با توجه به حیات مادر اقدامی جهت تقسیم ارث انجام ندادیم، آیا ممکن است بعد از فوت مادر این برادر می توانداقدام به فروش املاک بدون اطلاع سایرین نماید؟ یعنی با وکالت یاد شده قانونا قادر به انجام این موضوع می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کاری جهت پیشگیری لازم است انجام شود؟
با تشکر
پاسخ ها
امير حسين
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
بستگي به حدود اختيارات تفويض شده در قالب وكالت دارد، اما بر فرض بعيد اينكه شما وكالت در فروش نيز به برادرتان داده باشيد، به راحتي مي توانيد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي ، برادرتان را از وكالت خود عزل نمائيد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
من خانه ای را در سال ۱۳۵۹ بنام پدر و مادرم خریدم تا بتوانند راحت روزگار بگذرانند. اکنون هردو مرحوم شده اند. همیشه لفظی می گفتند به دو خاهرم که خانه مال من (فاطمه)است. ایا اکنون این گفتارشان میتواند درتقسیم ارثیه کمکی بمن بکند؟(من دختر بزرگ خانواده ام و بجز من فقط دو دختر در این خانواده است)
با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
ممنون از مطالب مفیدتون پیشنهاد میکنم لینک زیر را که در مورد انحصار وراثت است را ملاحظه نمائید.
https://goo.gl/XnMlhU
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
ببخشید میخواستم بدونم وقتی پدرم زنده بودن داشتن ساختمان میساختن که یکی از خواهرهام ویکی از برادرهام هم بالای منزل با رضایت پدرم در حال ساختن بودن که وسط ساختمون سازی پدرم به رحمت خدا رفتن حالا میخوام بدونم تکلیف خونه چی میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
منظور از استشهادیه محضری چیست و چه چیزی باید درج بشود در این استشهادیه
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
مقداري از وسائل پدر و مادر متوفي مان با موافقت ما سه خواهر به مركز خيريه اهدأ شده است اما يكي از خواهر ها مخالف است در دادگاه برنده ميشود ؟ ممنون از جواب شما
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر